Lillestrøm kommunes er en seriøs kommune hva gjelder
bærekraftig utvikling, og har særlig sterk satsing på
arbeid med grønne anskaffelser. Lillestrøm var i 2020 den
første kommunen som fikk vedtatt en egen strategi for
grønne innkjøp. I dag arbeides det med en ny strategi for
bærekraftige innkjøp, samt en handlingsplan for å oppnå
klimanøytral drift innen 2027.


Lillestrøm kommune har fått innvilget klimasatsmidler
til en treårig prosjektstilling som skal jobbe systematisk
med ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i kommunens
anskaffelser, og ytterligere profesjonalisere kommunens
arbeid med grønne innkjøp.


Vi søker deg som er engasjert, samarbeidsorientert og
som har gjennomføringsevne. Du må være oppdatert på
nasjonale rammer, føringer og faglig utvikling, og kunne
sette deg inn i ny kunnskap og nye ideer. For å lykkes i
stillingen må du ha pågangsmot til å utfordre eksisterende
praksiser, samt evne til å ta initiativ og skape entusiasme
for nødvendige endringer. Du vil jobbe innen et fagområde
i sterk utvikling og være med å etablere nye praksiser
for grønne anskaffelser. Kommunen har vedtak om å bli
klimanøytral i egen drift innen 2027, og i dette arbeidet
står grønne anskaffelser, sirkulære løsninger og ombruk
sentralt. For å sikre forankring, kunnskapsformidling/-overføring
og målrettet arbeid, vil du ha tett dialog med innkjøpere
og klimarådgivere i kommunen og i andre kommuner med
tilsvarende prosjektstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i arbeid med utforming av ny strategi for bærekraftig innkjøp, med tilhørende handlingsplan.
 • Være sentral i arbeidet med å utvikle målesystem for beregning av miljø- og klimaeffekter i kommunens anskaffelser.
 • Identifisere tiltak og grep som gir mer ombruk i kommunens drift og bidrar til overgangen til en mer sirkulær økonomi.
 • Utrede og jobbe for etablering av ombrukslager og andre konsepter for ombruk, og vurdere samarbeid med relevante næringsaktører om slike løsninger.
 • Bistå med videreutvikling av verktøy og maler, med hensyn på effektivisering og kompetanseheving i seksjonen.
 • Delta i etableringen av digitale løsninger for å øke gjenbruksgraden i egen drift, i samarbeid med andre kommuner.
 • Løpende råd- og veiledning ifm. ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i kommunens anskaffelser.
 • Bidra til erfaringsutveksling og opplæringsaktiviteter gjennom kommunenettverk for klimaomstilling og andre relevante arenaer.
 • Bistå med kartlegging av potensiale for reduksjon av klimagassutslipp forbundet med kommunens anskaffelser, herunder særlig innen bygge- og anleggssektoren.
 • Bistå i pågående arbeid med plan for klimanøytral drift.
 • Bistå i videreutviklingen av oppfølgingen av klima- og miljøkrav i inngåtte kontrakter, med særskilt fokus på rammeavtaler.
 • Bistå i utadrettede opplærings- og informasjonstiltak.

Andre oppgaver i samråd med seksjonssjef for innkjøp. Stilingen rapporterer til seksjonssjef for innkjøp.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen for eksempel miljø/naturvitenskaplige fag.
 • Krav til master kan fravikes ved bred og relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Fordel med erfaring fra arbeid med bærekraft i en større organisasjon eller det offentlige.
 • Fordel med bakgrunn eller erfaring med klimagassreduserende tiltak innen bygg og anlegg, og/eller transportsektoren.
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • God teknisk kompetanse, og erfaring med bruk av programmene i Microsoft Office.

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir;https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper

 • Engasjert og lidenskapelig.
 • Initiativrik og selvstendig, med høy arbeidskapasitet.
 • Positiv og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Kan tenke strategisk for langsiktig utvikling.
 • En sterk relasjonsbygger på tvers av fagområder.
 • God på samhandling og kommunikasjon, med evne til å selge klima og miljø, både internt og eksternt.
 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevne.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en faglig sterk organisasjon
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • Mulighet for hjemmekontor inntil to dager pr uke.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar medoffentleglova§ 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 94.000 innbyggere, og en beliggenhet midt mellom Oslo og Gardermoen på Nedre Romerike. Vi baserer vår virksomhet på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø. Verdiene våre er Tillit – Inkludering – Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/