Korleis kan me ta vare på naturmangfaldet når fornybar energiproduksjon krev utbygging av nye areal, både til lands og i vatn? Korleis påverkar det grøne skiftet norsk økonomi og utnyttinga av naturressursar, og korleis kan nye verkemiddel utformast? Korleis kan me måla verdiane av ulik bruk av areal? Om du ønskjer å arbeida med slike problemstillingar, har gode analytiske evner og god kompetanse på statistiske analyseverktøy, er dette stillinga for deg.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ei ledig stilling som forskingsassistent/forskar innan klima- og energiøkonomi for ein periode på (inntil) 2,5 år, i forskingsavdelinga, gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi. Dersom du held på med siste året av ei mastergrad, kan dei opna for å arbeida deltid i fyrste del av perioden. Arbeidsoppgåvene vil vera knytte til dei pågåande prosjekta våre innan miljø- og ressursøkonomi, særleg prosjekt knytt til forvaltning av areal og økosystemtenester.

Gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi
Gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi består av 15 forskarar. Dei nyttar ei rekkje ulike metodar, inkludert numeriske modellar for norsk økonomi og verdsøkonomien, energimarknadsmodellar, økonometri, verdsetjingsstudiar og anvend teori. Forskinga deira og forskingsbaserte analysar er viktig for samfunnsdebatten og bidreg til å leggja grunnlag for politikk i departementa og Sentralforvaltinga. Dei bidreg òg til det internasjonale forskarsamfunnet gjennom publiseringar i internasjonale tidsskrift. Samla jobbar det knappe 70 forskarar i forskingsavdelinga.

Hos SSB får du vera med å:

 • Bidra i pågåande forskings- og analyseprosjekt.
 • Administrera forskingsprosjekt, seminar og konferansar.
 • Delta i utforminga og implementeringa av samfunnsøkonomiske studiar.
 • Samarbeide tett med erfarne forskarar.
 • Gjennomføre økonometrisk analyse.
 • Presentere forskingsresultat for forskarar og beslutningstakarar.

Kva kompetanse er nødvendig?

 • Mastergrad i samfunnsøkonomi eller likeverdige kvalifikasjonar (evt. i ferd med å fullføra).
 • Interesse for forsking og fagfeltet miljø-, klima- og energiøkonomi.
 • God kompetanse på bruk av statistiske metodar og programmeringsspråk.
 • Gode karakterar.
 • God framstillingsevne på både engelsk og norsk.

Kven er du?

 • Du har gode analytiske evne.
 • Du er sjølvstendig og målretta.
 • Du har god gjennomføringsevne.
 • Du samarbeider godt i team og i ei internasjonal forskargruppe.

SSB tilbyr

 • Løn som forskar (kode 1108) i lønsspenn frå kr 532 200 til 624 500 etter kvalifikasjonar. Høgare løn kan vurderast for søkjarar som er særleg godt kvalifiserte.
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbod og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelege lokale i Oslo.
 • Eit godt fagleg miljø som gir gode høve for eigenutvikling.
 • Ein kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver og eit hyggeleg og uformelt arbeidsmiljø.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for utvikling,
utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Noreg. Statistikk, forsking og analyse frå SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklinga, dannar grunnlag for det offentlege ordskiftet og gir moglegheit for informerte avgjerder.

SSB er ein kunnskapsorganisasjon med fagleg utfordrande arbeidsoppgåver og gode moglegheiter for utvikling. Vi har eit stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidarar lokaliserte i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuarar over heile landet. Kompetente og motiverte medarbeidarar er avgjerande for at vi skal kunne nå målet om å vere den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Kvifor skal du velja SSB?

Hos SSB vil du vere ein del av eit godt fagleg miljø med gode moglegheiter for eigenutvikling og fagleg fridom. Dei er ein kunnskapsrik organisasjon med meningsfulle og spennande oppgåver i ei verksemd med eit viktig samfunnsoppdrag. Dei har eit uformelt og hyggeleg arbeidsmiljø.