Klimarisiko er sammensatt

Klimarisiko handler om hvordan klimaendringer og strengere klimapolitikk påvirker samfunnet og næringslivet. Dette er noe også kommunene må forholde seg til. Klimarisiko forsterker kommunenes eksisterende risikobilde, og det kan for eksempel påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling, skatteinntekter og verdi av eiendom eller infrastruktur. Samlet sett kan klimarisiko få stor betydning for kommuneøkonomien og kommunens attraktivitet for næringsliv og beboere.

Les mer: Test din kommunes klimarisiko her

Kommunenes klimarisiko består av følgende deler:

  • Fysisk risiko handler om kostnader som følge av klimaendringer. Det kan bli dyrt for kommunen dersom de ikke tar hensyn til mer ekstremvær i planlegging.
  • Ansvarsrisiko dreier seg om faren om klimarelaterte søksmål. Kommuner risikerer å stå økonomisk ansvarlig for fysiske ødeleggelser som er påført som følge av manglende evne til å omstille seg.
  • Overgangsrisiko innebærer risikoen som oppstår ved overgangen til lavutslippssamfunnet. Kommunenes investeringer er typisk langsiktige. På grunn av forventninger om klimapolitiske tiltak, kan det lønne seg å stille strenge klimakrav til dagens investeringer.   
  • Gjennomføringsrisiko er risikoen for at kommunen ikke klarer å realisere vedtatte mål og strategier knyttet til utslippsreduksjon og klimatilpasning. Dette kan for eksempel skyldes at endringene ikke har god nok tilslutning hos innbyggere og næringsliv.
  • Grenseoverskridende risiko handler om hvordan klimaendringer i andre land, som redusert matproduksjon, vannmangel, konflikter og migrasjon, kan gi konsekvenser for Norge og den enkelte kommunen.
Bildet viser et nabolag i Kvam som ble rasert av flommen i 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hvordan blir klimaendringer, klimapolitikk og teknologiutvikling en finansiell risiko for kommunene?

Kommunale investeringer, enten det er enkeltprosjekter eller utvikling av større arealer, kan bli økonomisk rammet dersom det ikke tas hensyn til klimaendringer og konsekvenser av omstillingen til lavutslippssamfunnet i planleggingsfasen. Samtidig står næringslivet i kommunen i fare for å miste konkurransekraft dersom de ikke henger med på utviklingen. Alle norske kommuner vil bli rammet av klimarisiko, men dette er dynamisk og risikobildet vil variere fra kommune til kommune.

Hvor alvorlig de ulike formene for klimarisiko er for en kommune eller organisasjon varierer veldig. Vurdering av klimarelatert risiko bygger på vurderinger av følgende forhold:

  • Sannsynlighet for at noe vil inntreffe (for eksempel flom og høyere karbonpriser)
  • Eksponering/ utsatthet for å bli påvirket (for eksempel hvor mange mennesker og hvor mye infrastruktur som er utsatt dersom det skjer en uønsket hendelse)
  • Et systems sårbarhet dersom en hendelse inntreffer. Dette handler om i hvilken grad ulike system, som eiendom, infrastruktur eller selskap, vil tåle en påkjenning. Sårbarheten vil kunne reduseres gjennom tilpasning. Selv om et område for eksempel er utsatt for flomrisiko, er det ikke nødvendigvis sårbart dersom omfattende tiltak for flomsikring er blitt gjennomført.

Kommunalbanken har sammen med CICERO Senter for klimaforskning utarbeidet et verktøy som kommunene kan bruke i arbeidet med klimarisiko. Her kan du sjekke din kommunes klimarisiko.