Citibank spår fallende oljemarked

De store oljeselskapene bygger på at oljemarkedet vil fortsette å vokse stødig i tiårene fremover. Men «peak demand» kan bli nådd i dette tiåret, ifølge en ny analyse fra Citibank.

Statoil, Shell, Exxon og de andre store oljeselskapene forventer en solid vekst i oljeetterspørselen de nærmeste par tiårene, i hovedsak drevet av økende forbruk utenfor OECD. Det samme bildet tegnes i IEAs såkalte «new policies»-scenario. Disse scenariene gir støtte til en strategi som gjør det rasjonelt for oljeselskapene å lete etter kostbare nye ressurser, for eksempel i Arktis.

Men dette fremtidssynet utfordres stadig sterkere. En ny analyse fra Citibank hevder at den konvensjonelle visdommen om stadig vekst i oljemarkedet ikke lenger er gyldig. Det blir for enkelt å lene seg på en vekst i tallet på personbiler i Kina, India og andre raskt voksende økonomier. Årsaken er at det skjer en konvertering fra olje til gass.

Ifølge Citibank trengtes det i 2010 22 millioner fat olje om dagen av et totalforbruk på 87 millioner fat for å drifte den globale personbilflåten. Lastebiler krevde 13 millioner fat, fly 5 millioner, skip 4 millioner, tog 2 millioner, petrokjemisk virksomhet 9 millioner, annen industri 14 millioner, kraftproduksjon 5 millioner og varmeproduksjon 9 millioner fat om dagen.

Citibank peker på at det i alle disse sektorene, bortsett fra flytrafikken, allerede skjer en konvertering fra olje til gass. Samtidig forbedres energieffektiviteten løpende.

Klima er ikke noe argument i artikkelen Citibanks sjefanalytiker Seth Kleinman skriver i Financial Times, men det er uten tvil slik at mye av oljeforbruket kan erstattes med fornybar energi. Mest påtakelig er de 5 millioner fat olje om dagen som brukes til kraftproduksjon, likeledes kan mye av varmeproduksjonen ganske enkelt erstattes.

I transportsektoren er det særlig skip og tungtransport som pekes ut som områdene der gass vil kunne overta fra diesel og tungolje. Dette vil ha stor betydning for lokale utslipp, og reduserer også CO₂-utslippene.

Hvordan fallende oljeetterspørsel vil virke i politikk og økonomi, er et stort og ganske uutforsket kapittel. Prisene vil naturligvis bli lavere. Men det er også et «mindset» som skal forandres. Oljeselskapene bygger sin aktivitet på at markedet skal vokse og at prisene gradvis skal opp. De kan stå overfor en helt annen virkelighet, ganske raskt. Kanskje «big oil» må ta et kurs hos avispapirprodusentene for å lære hvordan det er å leve i et fallende marked?