Dette betyr klimarisiko for leverandørindustrien

Nedgang i oljesektoren, både globalt og i Norge, vil bety færre oppdrag. Samtidig er det vekstmuligheter innen fornybar energi og grønn skipsfart.


FYSISK RISIKO

Verft og andre produksjonsanlegg må ta høyde for mer ekstremvær.

Teknologi og løsninger

Markedet for leveranser av teknologi og løsninger til oljesektoren har skapt en stor industri i Norge. Bedrifter i denne sektoren selger sine produkter og tjenester i hele verden. Utviklingen i det globale oljemarkedet er viktig for denne sektoren.

OVERGANGSRISIKO

Politikk og reguleringer

De politiske rammene rundt oljeindustrien, både i Norge og internasjonalt, vil være svært viktig. (Dette er drøftet i artikkelen om olje og gass).

Strengere utslippskrav og offentlige tiltak kan skape nye muligheter, for eksempel slik satsingen på bygging av batteriferger viser.

Fornybar energi representerer også en mulighet, for eksempel innen offshore vind.

Klimarisiko i mange næringer

Norsk næringsliv vil bli påvirket av både klimaendringer og klimapolitikk. For noen næringer er klimarelaterte forhold helt sentralt, for andre næringer betyr klima mindre.

I rapporten «Hvordan møte klimarisiko?» presenteres 16 artikler der klimarisikofaktorer for en rekke ulike næringer er belyst. Målet med tekstene er ikke å gi detaljerte svar på hvordan disse næringene bør håndtere klimarisiko, men å vise frem hva slags problemstillinger og spørsmål som er relevante i de ulike sektorene og næringene.

Vi har benyttet rammeverket i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) som guide i terrenget.

Teknologi

Krav om lavere utslipp i oljesektoren kan gi muligheter for selskaper som kan levere teknologi som bidrar til dette.

Lavere marginer innen olje og gass i lys av fallende etterspørsel vil også kunne gi store muligheter for selskaper og teknologier som på en eller annen måte kan bidra til store kostnadsreduksjoner.

Likeledes kan det ligge store muligheter i å utvikle nullutslippsløsninger, enten det gjelder innen grønn skipsfart eller i andre sektorer.

Marked

Når klimarisiko skal kartlegges for leverandørindustrien er den fremtidige etterspørselen etter olje og gass en nøkkel. Aktiviteten i denne industrien vil speile behovet for nyinvesteringer og vedlikehold/drift i oljesektoren, samtidig som teknologi og løsninger for nullutslipp kan gi nye markedsmuligheter.

For den delen av norsk leverandørindustri som i hovedsak leverer til olje og gass, vil det være avgjørende hvordan klimapolitikk og ny teknologi vil kunne påvirke etterspørselen etter petroleum.

Mer klimapolitikk, lavere etterspørsel og lavere priser vil omsettes til vesentlig lavere investeringsnivå og dermed mindre å gjøre for leverandørindustrien. Politiske valg om norsk oljesektors videre vei, kan også få stor betydning.

KLIMARISIKO.ORG: Digital kunnskapsbank med redaksjonelt innhold om klimarisiko.

Investeringsnivået er svært viktig for aktivitetsnivået i leverandørindustrien, mens vedlikehold og drift på eksisterende installasjoner i mindre grad vil bli påvirket på kort og mellomlang sikt. På lengre sikt vil investeringsnivået selvsagt påvirke også behovet for vedlikehold og drift.

Verdifastsettelsen på fartøyer og borerigger vil kunne bli påvirket sterkt av aktivitetsnivået i markedet.

Det er ikke noe nytt at oljemarkedene svinger og derfor heller ikke noe nytt at leverandørindustrien påvirkes av dette. Klimapolitikk og konkurrerende teknologi kommer på toppen av andre risikofaktorer som geopolitiske forhold og tilgang på ressurser.

Mens en mulig nedgang innen olje og gass kan fremstå som en trussel for leverandørindustrien, kan overgang til lav/nullutslipp i skipsfarten gi store muligheter.

Likeledes representerer utbygging av fornybar energi, særlig offshore vind, store muligheter.

Omdømme

For industribedrifter og verft vil det kunne bidra positivt til omdømmet at man leverer teknologi og løsninger som på en eller annen måte bidrar til lavere utslipp. Dette kan ha betydning blant annet for rekruttering av medarbeidere.