Klimarisiko: Tøffere stresstest for Equinor

Equinor varsler at selskapet vil stressteste investeringer mot tøffere klimamål enn tilfellet har vært til nå. Det er bra – og vil trolig lede til en raskere overgang fra fossilt til fornybart i selskapets portefølje.

Det er gjennom deltakelse i Climate Action 100 + Equinor nå binder seg til å teste virksomheten sin mot mer aggressive klimamål.

Til DN , som melder om denne nyheten, sier konsernsjef Eldar Sætre at han ikke vet konsekvensene av en slik stresstest.

– Vi kan ikke si nå konkret hvilke konsekvenser dette vil få, men vi må være åpne for at dette vil gi oss informasjon og innsikt som gjør at vi justerer eller tilpasser strategien vår. Men dette er ting som vi må se på veien, sier Sætre.

Equinor har hittil stresstestet sin portefølje mot et togradersmål. En skjerping – slik at det blir Paris-avtalen «ned mot halvannen grader» som legges til grunn, innebærer ganske betydelige forandringer. Det foreligger så langt ingen detaljerte scenarioer som Equinor kan bruke, men hovedtrekkene tør være kjent.

Klimagassutslippene må raskere ned for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader enn til 2 grader.

Det betyr lavere etterspørsel etter olje, og dermed lavere priser. Når verden trenger mindre olje, vil prisene – alt annet like – være lavere enn om etterspørselen er høyere.

Det blir altså mindre lukrativt å utvikle nye oljeressurser om vi begrenser oppvarmingen til 1,5 grader, enn om vi lar den globale temperaturen øke mer.

Også når det gjelder gass vil et 1,5-graders scenario gi rom for vesentlig lavere volum enn et 2C-scenario. Det er fordi overgangen til nullutslipp i kraftsektoren og utfasing av gass til oppvarming og industriformål må skje raskere. Gassens rolle som «bro» til fornybarsamfunnet blir kortere enn den ellers ville vært.

Det betyr at gass kan ha gode utsikter i det helt korte bildet, men at det vil kunne se riktig dystert ut når vi kikker 15-20 år frem i tid.

Å oppnå et 1,5 gradersmål vil kreve høyere CO₂-priser enn et togradersmål. Når høyere CO₂-priser brukes i kalkyler, så slår dette mer negativt ut for olje- og gassprosjekter som har store utslipp enn for prosjekter med lavere utslipp. Men viktigere er det at høye CO₂-priser fremmer fornybar energi fremfor den fossile. For eksempel vil et gasskraftverk få utslippskostnader på rundt 15 øre/kwH hvis CO₂-prisen er 30 euro pr tonn. Med en CO₂-pris på 50 euro pr tonn, vil dette øke til omkring 25 øre/kwH. Alle fornybare alternativer vil relativt sett komme bedre ut jo høyere CO₂-prisen er.

Når Sætre og hans styre skal stressteste investeringene mot et 1,5 gradersmål, vil de altså få tegnet en dystrere fremtid for fossil energi enn de har hatt på bordet til nå.

Detaljene er naturligvis usikre, men generelt vil en slik testing ganske sikkert peke i retning av en vesentlig raskere overgang fra fossil til fornybar enn i Equinors nåværende strategi. Dagens portefølje innen olje og gass vil være mindre verdt i et 1,5C-scenario, men utslagene er ikke nødvendigvis så store. Årsaken er at det meste av det Equinor har i sitt «varelager» kan hentes opp og selges relativt raskt – altså før etterspørselsnedgangen setter inn for alvor. Men lavere priser betyr selvsagt lavere verdier.

Viktigere er det trolig at olje- og gassprosjekter som krever mye ny infrastruktur og lang tilbakebetalingstid vil se vesentlig mindre attraktive ut enn prosjekter som kan realiseres raskt. Det betyr at investeringene innen olje- og gass må dreies i retning av det kortsiktige, mens det som kan gi avkastning på lengre sikt er prosjekter innen fornybar energi og eventuell annen nullutslippsteknologi.

Eksemplene som er vist i denne bloggen vil selvsagt bli raffinert betydelig når det lages omfattende scenarioer til bruk når konkrete investeringsbeslutninger skal tas.

I tillegg til å gi god informasjon i enkeltsaker, innebærer stresstesting mot 1,5C-målet også en viktig dreining når det gjelder Equinors omdømme. Hvis selskapet ikke følger anbefalingene som kommer frem i arbeidet med å utvikle et slikt scenario, men gambler på høyere etterspørsel etter olje og gass, vil selskapets strategi og investeringer veldig tydelig fremstå som veddemål mot at klimapolitikken lykkes. Det er ingen holdbar posisjon å innta for et selskap som gjerne vil være på riktig side av historien i de avgjørende tiårene vi nå har foran oss.