Lyses gassrør er Rogalands Mongstad-skandale!

Klimaet er viktigere enn bunnlinja i Lyses gassavdeling. Store deler av gassrøret mellom Vigrestad og Finnøy må skrotes.

Gasskraftverket på Mongstad i Hordaland skal legges ned. Da nyheten kom i februar, reagerte både miljøaktivister og politikere med glede. Dette gasskraftverket er berømt på grunn av store utslipp og mislykket rensing. Det legges ned av eierne fordi det går med tap.

Men også i Rogaland har vi vårt Mongstad. Det er ikke skandalekraftverket på Kårstø jeg tenker på. Nei, vårt Mongstad ligger skjult under føttene våre. Mens gasskraftverket i Hordaland skapte overskrifter fordi prinsippfaste politikere satte foten ned, blir vårt Mongstad dessverre heiet videre fram av rogalandspolitikerne. CO₂-utslippene fra vårt Mongstad er som en Voldemort ingen nevner. De som eier vårt Mongstad, er dyktige til å fortelle historien om at de står rene og ranke og har som mål å kutte utslipp.

Kommunene som eier Lyse, har altså vedtak om å kutte utslipp, men politikerne som er valgt til å sitte i Lyses styre, vedtok det motsatte

I strid med vedtak om utslippskutt

Vårt Mongstad er det 600 kilometer lange gassrøret Lyse har gravd ned i området mellom Vigrestad i sør og Finnøy i nord. Lyse pumpet i 2016 fossil gass gjennom dette røret tilsvarende 600 GWh. Denne gassen gir 123.000 tonn CO₂ når den brennes.

En kan spørre om 123.000 tonn er mye eller lite. Det er knapt halvparten av utslippene som blir kuttet når gasskraftverket på Mongstad stenges, men det er et stort utslipp sammenlignet med alle andre utslipp i Rogaland. 123.000 tonn tilsvarer 21,4 prosent av utslippene fra all kjøring med personbiler i Rogaland i 2016. Og det er nesten tre ganger så mye som målsettingene Stavanger vedtok i 2010 om utslippskutt i transport fra 2010 til 2020.

Kommunene som eier Lyse, har altså vedtak om å kutte utslipp, men politikerne som er valgt til å sitte i Lyses styre, vedtok det motsatte; i eiermeldingen kan vi lese at styret har vedtatt som et konsernmål å øke bruken av gass, og dermed øke utslippene. Og hvis salget til eksterne kunder faller, holder de omsetningen oppe ved å kjøre opp mengden fossil gass i sin egen fjernvarme. I 2016 nådde de rekordhøye 40,5 prosent. Ingen av de andre leverandørene av fjernvarme i Norge er i nærheten av å bruke så mye tilført fossil energi som Lyse.

Men kan ikke fossil-gassen erstattes av klimanøytral biogass? Dette spørsmålet ble aktuelt da IVAR rett før påske åpnet biogassanlegget på Grødaland. Biogassen fra IVAR transporteres i Lyse sitt rør, og er teknisk sett samme gass som den fossile. I 2016 utgjorde biogassen ca 4 prosent. Representanter fra IVAR og Lyse uttalte ved åpningen av anlegget at det er behov for å finne kunder til biogassen. De var skuffet over at fylkespolitikerne hadde bestemte at vi skal ha utslippsfrie elektriske busser på bussveien, de hadde håpet på biogassbusser. Selv om vi har landets suverent største gassmarked koblet til et felles gassrør ønsker altså IVAR og Lyse å øke dette. De ønsket ikke å kutte klimautslipp ved la biogassen erstatte fossil gass. Istedet ber de om nye kunder til biogassen slik at fortjenesten fra salg av fossil gass ikke blir rammet.

Hvem er det som bruker den fossile gassen fra Lyse?

Mange er intetanende huseiere som mottar gassvarme gjennom veggen, ofte kalt fjernvarme. Gass varmer også store kommunale bygg som konserthuset og svømmehallen i Stavanger. Lyse har dessverre også fått mange næringslivskunder til å investere i gassfyringsanlegg slik at de har blitt bundet til langvarig gassbruk.

Men er ikke gass miljøvennlig? Ja, dette hevder Lyse på sine hjemmesider. Denne retorikken brukes også av oljebransjen, de vil at norsk gass skal erstatte bruken av kull i Europa.

Ny forskning viser at gass globalt sett gir ca like store utslipp som kull pr energienhet, og større utslipp enn olje. Dette skyldes et utall små og store lekkasjer av metan fra produksjon og tranport. Metan er en svært aggressiv klimagass, den påvirker klimaet ca 30 ganger sterkere enn CO₂.

Vi vet nå at det haster å kutte klimautslippene, det viktige spørsmålet blir å finne ut hvordan vi kan avslutte de enorme utslippene fra gassrøret. Klimakur 2020 drøftet situasjonen vi har på Jæren med gassrøret: Hvis vi samler inn 60 prosent av all gjødsel i hele Rogaland, lettere sagt enn gjort vil mange si, kan vi skape 300 GWh biogass og dermed erstatte halvparten av fossilgassen. IVAR har på sin side utrykt et mål om å øke biogassproduksjonen til 100 GWh i 2050.

Produksjonen fra gjødsel vil ifølge Klimakur2020 være avhengig av sponsing, men uansett hvilke beløp vi bruker er det urealistisk å klare å erstatte all fossil gass med biogass så raskt som klimasituasjonen tilsier.

Klimakur 2020 foreslår derfor at gassmarkedet reduseres ved at veksthusbransjen kobler seg vekk fra gassrøret og går over til flisfyring.

Andre kunder kan koble seg fra gassrøret og gå over til fornybar strøm fra vann, vind eller sol, varmepumper eller andre fornybare løsninger. Dette vil bety tap i gassavdelingen Lyse Neo, men mulighet for fortjeneste i andre deler av Lyse. Både utbygging av biogass og overgang fra fossil til fornybar energi vi gi mange grønne arbeidsplasser i en region som virkelig trenger et skifte.

Lyses gassrør er som gasskraftverket på Mongstad en gigantisk feilinvestering. Våre felles penger ble brukt til infrastruktur som skulle låse oss til en fossil framtid. Paris-avtalen var et solid spark på leggen, klimasituasjonen krever at alle politikere starter jobben med å snu skuta. Politikerne i Lyse sitt styre må nå se virkeligheten i øynene; klimaet er viktigere enn bunnlinja i gassavdelingen, store deler av gassrøret må skrotes.