Acer: Europa må venne seg til høye gasspriser som svinger mye

Europa vil ha høye gass- og strømpriser langt inn i 2023. Grunnen er blant annet usikkerhet om leveranser av gass på kort sikt, slår Acer fast i en rapport.

Torsdag 5. mai holdt EUs energibyrå, Acer, et webinar om rapporten om innrettingen av EUs strømmarked.

Rapporten ble offentliggjort for vel en uke siden. Den er ett av flere innspill til tiltakene som EU-kommisjonen skal legge frem senere i mai. Da kommer Kommisjonen med forslag for å stabilisere energiprisene og sørge for at EU raskest mulig gjør seg uavhengig av russisk gass.

Viktigst i EU-kommisjonens arbeid, er rapporten Repower EU som trolig vil inneholde en økt satsing på fornybar energi, samt tiltak for energiøkonomisering. Kommisjonen har bekreftet at den vurderer å foreslå at målet for fornybar energi økes fra 40 til 45 prosent i 2030. Forslaget er ventet 18. mai, og alt dette blir et hett tema når EUs stats- og regjeringssjefer møtes i Brussel 30. og 31. mai.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Gassen har skylden

En av hovedkonklusjonene i Acer-rapporten, som ble gjentatt på webinaret torsdag, er at det er de høye gassprisene som er skyld i de høye strømprisene.

Men å koble prisen på strøm laget med gass fra for eksempel strøm laget av fornybar energi, advarte Acers folk mot på webinaret. Det vil bety at man foretar omfattende inngrep i markedet, og Acer mener dette vil være vanskelig å administrere.

Under webinaret fikk Acer spørsmål om grepene som nå gjøres i Spania og Portugal, hvor en griper inn i markedet for å kutte prisene. Dette er etter omfattende politisk press blitt godkjent av EU-kommisjonen. Tiltakene skal vare i ett år. Men Acers direktør Christian Zinglersen  understreket at de ikke kunne kommentere slike enkeltsaker, og at dette var saker de bare kjente fra mediene.

Høye priser og store svingninger

Acer, i likhet med mange andre, mener at vi må forvente oss høye og volatile gasspriser fremover. Hovedårsaken er den usikkerheten som er i gassmarkedet rundt leveransene fra Russland.

Russland forsynte EU med vel 150 milliarder kubikkmeter gass i 2021, omtrent 40 prosent av unionens forbruk. EU-kommisjonen mener at en skal klare å gjøre seg helt uavhengig av russisk gass i løpet av 2027. Dette skal skje ved å kombinere import av gass fra andre selgere, økt satsing på fornybar og ikke minst kutt i forbruk gjennom energiøkonomisering.

Russland krever nå oppgjør i rubler på en måte som undergraver EUs sanksjoner. Polske og bulgarske selskaper har nektet å danse etter president Vladimir Putins pipe. Resultatet er at Gazprom har stanset leveransene. For de fleste selskaper i EU forfaller betalingene nå i mai, noe som kan bety redusert strøm av russisk gass til EU.

Mer LNG

Et av tiltakene for å gjøre seg uavhengig av russisk gass, er å øke importen av LNG, noe som nå skjer i stor stil.

I rapporten heter det at fra desember 2021 til og med mars 2022, steg importen av flytende nedkjølt gass (LNG) til Europa med 65 prosent. Hele 75 prosent av LNG som USA eksporterte i januar, havnet i EU, mot 35 prosent året før. I mars kom 44 prosent av EUs import av LNG fra USA, mens det for ett år siden var 28 prosent.

LNG øker faren for svingninger

Under webinaret understreket Acers folk at økt LNG-import gjør EU mer utsatt for svingninger i prisen i det globale markedet for gass. USA er den største aktøren i spotmarkedet for gass. Dette er gass som sendes dit prisene er høyest. I de siste månedene har LNG-prisene vært høyere i Europa enn i Asia.

Mange vil ha gass

Ifølge Acer, som støtter seg på IEA, vil den globale etterspørselen etter gass fortsatt øke i det kommende tiåret. Grunnen er at gass vil ta en ledende rolle for å møte etterspørselen fra fattigere land. Gass vil også bidra til å dekarbonisere kraftsektoren i disse landene som ofte bruker mye kull.

Fall i forbruk og mer enøk

Men de høye gassprisene har også ført til at forbruket faller. I første kvartal 2022 var industriens forbruk av gass 6 prosent lavere enn samme periode i 2021. Med normalt vær i år, forventer IEA at EU-landenes totale forbruk av gass faller med 6 prosent.

Acer peker også på at økt satsing på fornybar energi og energiøkonomisering vil bidra til å dempe etterspørselen etter gass i EU-landene.