Han vil avvikle milliardstøtte til norsk kraftkrevende industri

I løpet av ett år kan EU vedta endringer i regelverket for CO₂-kompensasjon for kraftkrevende industri. Det kan bety at store norske industribedrifter mister milliarder i strømstøtte fra staten.

Mohammed Chahim er saksordfører for Europaparlamentets behandling av karbontollen, eller Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), som det offisielt heter. Norge blir en del av CBAM fordi vi er knyttet til EUs kvotehandel med utslippskvoter (ETS).

Vil ha mer raskere

Chahim har lagt frem et utkast til vedtak som omfatter flere produkter og pålegger industrien å kutte mer og raskere i utslipp, enn det Kommisjonen la frem i sin «Fit for 55-pakke» i juli i fjor.

I Kommisjonens forslag skal CBAM omfatte aluminium, stål og jern, kunstgjødsel og elektrisitet. Etter en innkjøringsperiode skal det ilegges en avgift på import av disse varegruppene som tilsvarer det europeisk industri betaler for utslippskvoter. Dette for å sikre lik konkurranse og sørge for at europeisk industri ikke flagger ut til land der utslipp er gratis.

Den nederlandske sosialdemokraten ønsker seg raskere utfasing av gratiskvoter og en rask avvikling av CO₂-kompensasjon. Chahims tanker vinner gjenklang i miljøorganisasjonene, men møter tildels sterk motbør i industrikretser.

Visedirektør Alexandre Affre fra BusinessEurope karakteriserte overfor Euractiv forslaget som ubalansert og at det ikke hadde evaluert virkningene for europeisk industri av å fremskynde prosessen.  

– Det at noe er vanskelig eller komplisert, betyr ikke at vi skal la være å gjøre det, sier Mohammed Chahim til Energi og Klima.

CBAM har en lang vei å gå i EUs lovgivningsprosess.  

Norge kjemper for CO₂-kompensasjon

Kommisjonens forslag utsatte spørsmålet om å la CBAM omfatte indirekte CO₂-kostnader til blant annet energi som brukes til å lage disse produktene. Ordningen med CO₂-kompensasjon skal motvirke effekten av disse indirekte kostnadene, som følger av at strømprisen øker som følge av kvotehandel.

Kraft fra kull eller gass bestemmer prisen på kraften, mens CO2-kostnaden kommer i tillegg. El-produsentene velter kostnadene ved CO2-utslippene over på for eksempel aluminiumsprodusentene, men de kan ikke sende denne ekstrakostnaden videre til sine kunder i et globalt marked. I høringen om CBAM i Norge har norsk kraftkrevende industri kommet med en serie innvendinger.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Vil avvikle CO₂-kompensasjon

Chahim foreslår at indirekte kostnader som strøm omfattes av CBAM og at CO₂-kompensasjonen avvikles.

– Dette er ekstremt viktig for at vi skal høyne klimaambisjonene i dette forslaget, sier han.

CO₂-kompensasjon er hjemlet i EUs statsstøtteregler. Ordningen, som nå er til revisjon, har i Norge vokst enormt. Det nye forslaget vil bety at norske kraftkrevende industri kan få omkring 7 milliarder kroner i året i strømstøtte frem til 2030. I 2021 var den omkring 2,8 milliarder.

I en rekke EU-land har man ikke sett seg råd til dette. Saksordføreren mener at dette er konkurransevridning, at denne støtten må fjernes og at de som vil eksportere til EU må betale en avgift (CBAM).

– Det burde være like ordninger i hele EU, sier Chahim.

Omstridt i Norge

Norge er blant de landene som har den mest omfattende kompensasjonsordningen. Den skal nå utvides, og SSB er blant de fagetater som er skeptisk til ordningen. I en høringsuttalelse karakteriserer SSB den som «Betydelige utbetalinger uten kvantifiserte effekter.» Dette har fått motbør fra Norsk Hydro som karakteriserte dette som «myter om CO₂-kompensasjon.»

CBAM mer omfattende

Chahim vil også utvide varegruppene som omfattes av CBAM til kjemikalier, deriblant plastråstoff og hydrogen. Hans begrunnelse er at særlig kjemisk industri har store utslipp og dette er varer som handles mye over landegrensene.

Hovedpunkter på EUs klimadagsorden i 2022.

Han har også foreslått at frikvotene skal fases ut I løpet av 2028, som er mye tidligere enn Kommisjonens forslag som har satt 2035 som grensen. Chahim foreslår at frikvotene fases med ved å bli redusert til 90 prosent i 2025, 70 prosent i 2026, 40 prosent i 2027 og nå null ved utgangen av 2028.

Chahim mener at reaksjonene på hans forslag omtrent er som ventet.

– Industrien må forberede seg på at frikvotene blir avviklet, sier han, og viser til at dette må til for å nå klimamålene.

Forhandlinger i parlamentet

De andre partiene i Europaparlamentet har frist frem til 10. februar til å komme med sine innspill. Deretter vil det bli forhandlinger for å samle et flertall i parlamentet, og fristen for å bli enige er juni-juli. Chahim sier at han er optimistisk når det gjelder å samle et flertall.

Men deretter skal parlamentet forhandle med Rådet (medlemslandene). De to institusjonene må bli enige før CBAM blir lov. Det vil neppe skje før tidligst under det tsjekkiske formannskapet til høsten eller under det svenske formannskapet første halvår neste år.