Verden får mer fornybar energi for pengene

Investeringene i fornybar energi gjorde et byks oppover i 2014. Enda mer økte energien verden får igjen for pengene.

Kina befestet for alvor sin posisjon som verdens største land også på investeringer i fornybar energi i 2014, viser den årlige rapporten fra FNs miljøprogram (UNEP), Frankfurt School og Bloomberg New Energy Finance. I fjor investerte kineserne 83,3 milliarder amerikanske dollar i sol, vind og de øvrige fornybar-teknologiene (stor vannkraft er holdt utenfor tallene).

Totalt ble det investert 270 milliarder dollar i fornybar energi i verden i fjor*. Solenergi sto for over halvparten med 149,6 milliarder dollar (opp 29 prosent fra 2013). 99,5 milliarder ble brukt på vindkraft, opp 11 prosent. Langt mindre summer gikk til de øvrige som bioenergi og geotermi.

Sol-boomen ble drevet av særlig to land: Kina og Japan. De to sto for halvparten av investeringene i solenergi. Modellene de satser på er ulike: I Kina sto store anlegg (over 1 MW) for tre fjerdedeler av investeringene, mens småskalaprosjekter på under 1 MW dominerte markedet i Japan.

Veksten i 2014 kom hovedsakelig i utviklingsland (kategorien inkluderer Kina). Med en økning på 36 prosent fra 2013 endte investeringene i u-land på 131,3 milliarder. Gapet mellom i- og u-land har aldri vært mindre. I-lands-investeringene var på 138,9 milliarder, opp 3 prosent. I Europa økte investeringene med 1 prosent.

Kostnadsfallet innen fornybar, særlig solcelleteknologien (PV), har vi skrevet mye om i Energi og Klima. Det slo tydelig ut i 2014. Totalt ble det installert 103 GW ny kapasitet i verden. Sol (46) og vind (49) sto til sammen for 95 GW, 36 prosent mer enn i 2011, til tross for at det totale investeringsbeløpet var lavere i 2014 enn i toppåret 2011. Verden fikk altså atskillig mer fornybar for pengene.

Fornybar energi (altså uten at stor vannkraft er med) sto for 48 prosent av den nye produksjonskapasiteten som ble installert globalt i 2014.

Muligheter for videre vekst

Vil fornybarveksten fortsette? Rapporten peker på noen usikkerhetsmomenter, særlig knyttet til politisk risiko. Støtteordninger kan bli mindre gunstige eller bli fjernet. Regjeringer i Asia og Europa kan bli fristet av mulig lavere gasspriser til å satse mer på gass på bekostning av fornybar.

Men rapporten framhever også tre grunner til fortsatt vekst:

  • Virker mot utslipp: Det blir tydeligere at investeringene i fornybar og energieffektivisering bidrar til kutt i klimagassutslipp.
  • Det haster: Det fremstår som stadig viktigere å få til utslippskutt, gitt nye forskningsresultater om CO₂-innholdet i atmosfæren. I høst kommer FN-forhandlingene om en klimaavtale i Paris
  • God investering: Fornybar energi ses i økende grad som en stødig investering med relativt lav risiko. Dette viser seg bl.a. i at institusjonelle investorer blir med på fornybarprosjekter. Den sterke økningen i grønne obligasjoner er en indikasjon her.

(*Vi skrev også om tall for ren energi-investeringer i januar. Tallene avviker noe fordi UNEP-dataene ikke tar med investeringer i “energismarte” teknologier som smart grid, energilagring m.v).