Karbonboblen

Hvis klimapolitikken skal lykkes, må 80 prosent av de kjente olje-, gass- og kullreservene forbli i bakken, ifølge Carbon Tracker Initiative.

Energi og Klima har i flere artikler omtalt analyser som peker på karbonboblen eller “unburnable carbon”, og de konsekvenser det kan få hvis eller når denne boblen sprekker. Figuren illustrerer problemet: Hvis global oppvarming skal begrenses til det internasjonalt vedtatte målet om maksimalt 2 grader Celsius i forhold til førindustriell tid, kan vi rett og slett ikke brenne alle kjente reserver av kull, olje og gass. Vi kan ikke en gang brenne alle de reservene som allerede er tatt inn i børsnoterte “karbonselskapers” regnskaper.

En føre-var-tilnærming innebærer at bare 20 prosent av alle kjente reserver kan brennes innen 2050, skriver Carbon Tracker Initiative i sin siste rapport. Tallene i figuren er hentet derfra.