EUs miljøbyrå roper varsko: Utslippene i transportsektoren må ned

Veitransporten i EU må skifte gir om klimamålene i EU skal nås. Det slår EUs miljøbyrå (EEA) fast i en ny dramatisk rapport.

Økt bruk av trailere til godstransport og mer privat bilkjøring har ført til økte utslipp av drivhusgasser fra transportsektoren i EU. Økningen skjer til tross for strengere krav til utslipp og mer bruk av biodrivstoff, skriver EUs miljøbyrå (EEA) i en nylig publisert analyse.

Rapporten kommer samtidig som Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) behandler nye omfattende regler som i realiteten vil stanse salg av nye fossile biler etter 2035. Norge og de nordiske EU-landene ønsket seg en utfasing fra 2030, men det synes urealistisk.

Lovforslag på bordet

I den omfattende klimalovpakken «Fit for 55» som nå behandles i Rådet og Europaparlamentet, er strengere krav om kutt i utslipp fra veitransporten av de viktige sakene.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

På miljøministrenes møte senere i juni forventes det at medlemslandene slutter seg til stans i salg av nye fossile biler etter 2035. Et flertall i miljøkomiteen i parlamentet sluttet seg nylig til et slikt forslag. Det er ventet at saken kommer opp i plenum senere i måneden.

Klare i 2023?

Dermed kan Europaparlamentet og Rådet innlede forhandlinger om dette under det tsjekkiske EU-formannskapet til høsten. Klarer de å bli enige, vil de nye reglene kunne tre i kraft neste år.

– Det vil sende et klart signal til bilindustrien, sa parlamentets saksordfører Jan Huitema til nyhetsbyrået Reuters.

Disse tiltakene kommer til å være helt avgjørende for om man skal nå klimamålene, skal en tro EEA-rapporten.

Ikke forbud – fase ut

Dette betyr ikke at det blir forbudt å kjøre fossilbil i EU etter 2035. En bil har en levetid på 10-12 år i EU. Det betyr at det vil være bensin- og dieselbiler på veiene omtrent frem til 2050.

Kommisjonen fremmet i juli i fjor også forslag om å utvide kvotehandel til bygg og veitransport. Dette har møtt betydelig motstand. Særlig på grunn av de allerede høye prisene på blant annet drivstoff. Forslaget ville øke disse ytterligere.

Utbygging av ladestasjoner går tregt, her fra Aude i Frankrike. Foto: Alf Ole Ask

Det går i gal retning

Rapporten som EEA la frem denne uken, er et sterkt signal om at dersom EU skal oppnå klimanøytralitet i 2050, haster det med å sette inn støtet i transportsektoren.

Transportsektoren står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU, og 72 prosent av dette kommer fra veitransport. I perioden 1990 til og med 2019, som EEA dekker i sin rapport, har utslippene økt. Ifølge rapporten er økningen av CO₂-utslipp hele 33 prosent i denne perioden.

Dersom en legger til grunn de tiltakene som er vedtatt og satt i verk, vil CO₂-utslippene fra transportsektoren øke med 3,5 prosent frem til 2030. Beskjeden fra EEA er å skifte gir, og tiltakene ligger på EU-institusjonenes bord nå.

Må få flere el-biler

Rapporten fra EEA peker på at dersom en skal nå klimamålene om 55 prosent kutt innen 2030 og klimanøytralitet i 2050, må større deler av bilparken over på elektrisitet. I EU vokser antall elbiler raskt, men ikke raskt nok. Økningen skjer særlig i EU-land med høyt BNP pr innbygger, altså i den rikere del av unionen. Men det også ordninger som lavere avgifter og bompengefritak fremheves som viktige for å stimulere overgangen til elbiler.

Men rapporten peker på at dette kan være for lite for å få lavinntektsgrupper over på elbil. Derfor tar rapporten også opp omstillingsfondet som ligger som et forslag i «Fit for 55.» Et fond som så langt har møtt betydelig motstand fra de landene som er store bidragsytere til EUs budsjetter. De er opptatt av at man omdisponerer penger innenfor EUs budsjetter.

Fjerne flaskehalser

EEA-rapporten tar også opp at det finnes en rekke flaskehalser for å øke antall el-biler. Det viktigste er å øke antall ladestasjoner og at alle el-biler kan bruke samme ladestasjon. I de omfattende klimapakkene som EU-institusjonene nå behandler, er også utbyggingen av ladekapasitet rundt i unionen et meget viktig tiltak.

Rådet og parlamentet vil før sommeren ha ferdigbehandlet regler for ladeinfrastruktur. Det betyr blant annet hvor stor avstand det skal kunne være mellom hver ladestasjon. Men rapporten peker også på at denne økte elektrifiseringen krever at strømmen kommer fra fornybare kilder om en skal kutte utslipp. I tillegg kommer dette til å kreve betydelige oppgraderinger av strømnettet i mange EU-land.