Equinor: «Vi ønsker å være et ledende selskap i det grønne skiftet»

Det skriver styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Anders Opedal i forordet til Equinors første Energiomstillingsplan som ble vedtatt av generalforsamlingen våren 2022.

Et av målene som løftes frem i planen, er å minst tyvedoble selskapets installerte fornybarkapasitet på åtte år, fra 0,6 GW i 2022 til 12–16 GW i 2030.

I årsrapporten for 2022 skriver Equinor at de er i rute til å nå dette. Sentralt står flere havvindprosjekter, deriblant Dogger Bank i Storbritannia. Når hele parken star ferdig i 2026, vil den være verdens største havvindpark med en samlet kapasitet på 3,6 GW og en forventet årlig produksjon på 18 TWh. Equinor eier 40 prosent av Dogger Bank. Den første strømmen fra Dogger Bank ble levert i begynnelsen av oktober 2023, men det tar altså ennå tre år før prosjektet er ferdig utbygd.

Selskapet arbeider også med utvidelsesplaner i tilknytning til eksisterende havvindparker, i tillegg til helt nye havvindprosjekter i USA. Det er også planer innen havvind i Polen, Japan, Sør-Korea, Frankrike, Spania og Vietnam, skriver Equinor i årsmeldingen. Hvordan den senere tids kostnadsutvikling innen havvind vil påvirke realiseringen disse planene, er vanskelig å si. Men mye har blitt dyrere enn forutsatt for noen år siden.

I 2018 byttet Statoil navn til Equinor. I oktober 2023 ga Norsk klimastiftelse ut rapporten Equinor – et bredt energiselskap? Formålet er å sette Equinor og selskapets prioriteringer på dagsordenen og invitere til offentlig samtale om spørsmål som angår hele det norske samfunnet:

  • Utøver Equinor per i dag det lederskapet som klimakrisens alvor og Paris-målene krever?
  • I hvilken grad bidrar Equinors prioriteringer til å få fortgang i energiomstillingen og dermed øke muligheten til å nå klimamålene?

Denne artikkelen er del av rapporten. Les/last ned hele rapporten.

Det er viktig å være klar over at fornybarmålet til Equinor også kan nås gjennom oppkjøp av selskaper. I 2022 inngikk Equinor en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i danske BeGreen, en ledende utvikler av solenergiprosjekter i Nordvest-Europa. BeGreen har en prosjektportefølje på over 6 GW – som Equinor kan bokføre som sine om prosjektene blir realisert. Equinor eier også 16,2 prosent av aksjene i solkraftprodusenten Scatec.

Fortsatt fullt trøkk på olje og gass

Equinors ambisjoner om å vokse i det grønne, er ikke ment å gå på bekostning av kjernevirksomheten: produksjon av olje og gass.

  • Staten stiller opp: I Norge er staten en garantist for jevnlig påfyll av nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Siden 2018 har Equinor blitt tildelt i snitt 24,5 utvinningstillatelser per år. I 2021 og 2022 var tallet 26. Men antall kommersielle funn har gått noe ned.
  • Leting etter olje og gass: Letekostnadene har vært nokså stabile i Norge siden 2018, men internasjonalt er de tatt kraftig ned de siste årene. Likevel: Equinor bruker fortsatt store summer på å lete etter ny olje og gass – vel 10 milliarder kroner i 2022.
  • Produksjon over hele verden: Det har de siste årene vært en del oppmerksomhet rundt Equinors internasjonale forretninger. Det toppet seg i 2020 da DN avslørte at selskapet hadde tapt over 200 milliarder kroner på forretningene i USA. Equinor har i perioden 2018–2022 redusert antall land de er til stede i fra 30 til 13. Men antall produserende land har i samme periode vært stabilt.

Fortsatt et oljeselskap i 2030

Equinors omstillingsambisjoner, som forener satsing på fornybar energi med fortsatt høy produksjon av olje og gass, vil gi en fornybarandel på 7–12 prosent i 2030.

Equinor har som ambisjon å produsere rundt 2 millioner fat olje og gass om dagen i 2030. Det er på nivå med det selskapet produserte i 2022. I tillegg tar Equinor sikte på å øke egen fornybarkapasitet fra 0,6 GW i 2022 til 12–16 GW innen 2030. Det vil kunne gi Equinor en produksjon på 35–60 TWh med fornybar strøm per år.

Dersom Equinor lykkes med produksjonsmålene både innen det fossile og det fornybare, innebærer det at fornybarandelen av selskapets samlede energiproduksjon i 2030 vil øke fra 0,4 prosent i 2022 til 7–12 prosent, avhengig av om man bygger ut 12 eller 16 GW med fornybar strøm. Det er en betydelig forbedring, men fortsatt vil Equinor primært være et oljeselskap.

I grafikken over tar vi utgangspunkt i at selskapets olje- og gassproduksjon er på samme nivå i 2030 som i 2022, mens fornybarkapasiteten økes til 12 eller 16 GW.