Setter seg høye mål for grønt hydrogen

EU-kommisjonen vil i sin nye plan både produsere og importere store mengder hydrogen laget med fornybar energi – for å kutte russisk gass og få fart på et grønt skifte i industrien.

Repower EU, planen for å venne unionen av med russisk fossil energi, består i stor grad av skjerpet satsing på fornybar energi og mer effektiv energibruk.

EU-kommisjonen benytter også anledningen til å foreslå en kraftig økt satsing på hydrogen. Innen 2030 skal det produseres 10 millioner tonn grønt hydrogen i EU og importeres like mye fra utlandet. Grønt hydrogen produseres ved elektrolyse av vann, der energien kommer fra fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft.

Nyhetsbrevet Europas grønne skifte

I nyhetsbrevet Europas grønne skifte velger Energi og Klima-redaksjonen ut nyheter og analyser om klimapolitikken i Europa, med særlig blikk på EUs grønne giv. Utsending en gang i måneden.

Abonner på Europas grønne skifte:

Det bør utvikles tre hovedkorridorer for import av hydrogen – via Middelhavet, Nordsjø-regionen og, når forholdene tillater det, fra Ukraina, skriver kommisjonen i Repower EU-planen.

Produksjonen av grønt hydrogen er bare så vidt i gang – globalt ligger den på under 1 million tonn i dag, ifølge organisasjonen IRENA.

Repower EU-planen går ikke spesifikt inn på potensialet i blått hydrogen, som produseres fra naturgass (fossil gass). Her er CO₂ et biprodukt som må fanges og lagres. Den norske regjeringen forsøker å selge inn blått hydrogen som løsning overfor Tyskland og EU. Kommisjonen nevner imidlertid “fossilfritt hydrogen” i planen, som kan innbefatte blått hydrogen.

Industri sentralt bruksområde

Industrien utpekes i planen som sentralt bruksområde for grønt hydrogen. Innen 2030 kan produksjonen av så mye som 30 prosent av stålet i EU være avkarbonisert ved bruk av hydrogen, ifølge kommisjonen. Det vil kreve 1,4 millioner tonn grønt hydrogen og investeringer i industrien i størrelsesorden 18-20 milliarder euro.

Kommisjonen vil introdusere differansekontrakter og egen finansiering under EUs innovasjonsfond for å fremskynde et skifte fra fossil gass i industriprosesser til fornybar elektrisk kraft der det er mulig, og til grønt hydrogen.

Tanken er altså å benytte anledningen – det akutte behovet for å kutte russisk gass – til å få fart på avkarboniseringen av industrien.

Trenger ny infrastruktur

Produksjon, import og transport av 20 millioner tonn hydrogen vil kreve store investeringer i infrastruktur. Til dette vil det bli behov for minst 27 milliarder euro innen 2030 til elektrolysører, rørledninger og anlegg for lagring, skriver EU-kommisjonen. I tillegg kommer investeringene i den nye fornybare energien som vil trenges for å produsere hydrogenet.

Produksjon og bruk av hydrogen (figur: Norsk klimastiftelse)

Utviklingen av grensekryssende infrastruktur for hydrogen er fortsatt helt i startfasen. Behovene skal kartlegges nærmere de neste månedene.

Kommisjonen vil også at EU-landene vurderer felles innkjøp av importert hydrogen under EUs nye plattform (Energy Platform). Det skal inngås partnerskap med landene hydrogenet kjøpes fra, slik at produksjon av grønt hydrogen ikke går ut over disse landenes egen grønne omstilling.

Investeringene i hydrogen under forskningsprogrammet Horisont Europa skal økes.

De nye tiltakene kommer i tillegg til det som er i gang i EUs hydrogenstrategi, som ble lansert i 2020.