Oljenæringen om 10 til 15 år: Mindre, som i dag eller større?

Omtrent halvparten av befolkningen mener at oljenæringen bør være mindre om 10 til 15 år enn den er i dag. En betydelig andel mener den bør være like stor som i dag.

Spørsmålet respondentene svarte på i 2023, var:

I februar/mars 2023 spurte vi respondentene i Norsk Medborgerpanel om hvordan olje- og gassnæringen i Norge bør utvikles de neste 10 til 15 årene. Svarene viser at omtrent halvparten av nordmenn (53 prosent) mener at den norske oljenæringen bør være mindre om 10 til 15 år enn den er i dag. En betydelig andel (33 prosent) mener at næringen bør være like stor, og 14 prosent at den bør være større. Vi finner forskjeller mellom menn og kvinner, aldersgrupper og velgerne til de ulike politiske partiene. Et lignende spørsmål, men med en lengre tidshorisont (20–30 år) ble stilt i 2021. Se resultatene fra den gangen.

Det er ofte diskutert hvordan olje- og gassnæringen i Norge bør utvikles de neste 10 til 15 årene. Hvilket av de følgende alternativene kommer nærmest ditt syn?

Spørsmålet kunne besvares med de følgende svaralternativene:

Om 10 til 15 år bør næringen være …

  • Størst mulig
  • Større enn i dag
  • Like stor som i dag
  • Mindre enn i dag
  • Minst mulig

7764 personer svarte på spørsmålet.

I den overordnede grafen vises alle fem svaralternativene. I de øvrige grafene har vi slått sammen svaralternativene til tre kategorier: Størst mulig og større enn i dag utgjør «større», like stor som i dag står som den er, mens mindre enn i dag og minst mulig utgjør «mindre».

Svaralternativene er rundet til nærmeste hele tall, og totalen utgjør derfor ikke alltid 100 prosent.

Grafen viser at omtrent halvparten av nordmenn mener at den norske oljenæringen bør være mindre enn i dag eller minst mulig om 10 til 15 år (totalt 53 prosent). Likevel er det også mange som mener den bør være like stor (33 prosent) og noen som mener den bør være større (14 prosent).

Omtrent like mange menn og kvinner svarer at oljenæringen bør være like stor som i dag om 10 til 15 år. Likevel finner vi noen kjønnsforskjeller: Kvinner mener i større grad at oljenæringen bør være mindre om 10 til 15 år, mens flere menn mener den bør være større.

Vi finner også forskjeller mellom aldersgrupper. De født mellom 1960 og 1989 svarer noe oftere at oljenæringen om 10 til 15 år bør være større enn i dag, mens de født 1990 og senere i større grad mener næringen bør være mindre.

Politisk tilhørighet er basert på spørsmålet «Hvilket parti ville du stemt på om det var Stortingsvalg i morgen?» stilt våren 2023.

Frps velgere skiller seg klart ut ved at 45 prosent ønsker en større eller størst mulig oljenæring om 10 til 15 år.

På den andre siden av spekteret finner vi velgerne til MDG, hvor 97 prosent svarer at næringen bør være mindre. Over halvparten av velgerne til KrF, Venstre, SV, Ap og Rødt mener også at oljenæringen bør være mindre om 10 til 15 år.

Folk mener: Holdninger til klimaspørsmål

Se alle sakene: Nordmenns holdninger til utvalgte klimaspørsmål.

Artiklene er skrevet av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen. Data er hentet fra Norsk medborgerpanel, en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og NORCE.

Metode- og bakgrunnsinformasjon

Det nøyaktige nivået på prosentandelene er ikke det viktigste, da dette kan påvirkes av spørsmålsformulering, svaralternativer og feilmarginer i estimatene (konfidensintervaller). Det viktige er overordnede trender og forskjeller mellom grupper.

I analysene er det brukt vekting. Dette er gjort for å bedre representere befolkningen. Vektene er basert på demografiske variabler (alder, kjønn og geografi) og utdanningsnivå. Se medborgernotatene for mer informasjon.

Ivarsflaten, E. et.al [2023]. Norsk medborgerpanel, Runde 26. Data samla av ideas2evidence for Norsk medborgerpanel, Universitetet i Bergen.

Norsk medborgerpanel er finansiert av Universitetet i Bergen og Trond Mohn Stiftelse. Data er produsert av Universitetet i Bergen, gjort tilgjengelig av ideas2evidence og distribuert av NSD.

Hverken UiB eller NSD er ansvarlige for analysene og tolkningene av data som er gjort her.