Utslippskutt bedrer forholdene i havet

I havet blir alt fra de minste organismene til de største pattedyrene påvirket av klimaendringer. Men utslippskutt vil gjøre livet lettere i havet, viser en ny studie.

De marine økosystemene er en viktig proteinkilde i verden. Samtidig er økosystemene truet av konsekvenser av klimaendringer, og miljøet som havets organismer lever i endrer seg raskt, viser en ny studie nylig publisert i Nature Communications.

I studien som er ledet av det britiske National Oceanography Centre, har forskerne undersøkt fire viktige indikatorer for helsetilstanden og biodiversitet i det marine økosystemet. Disse er høyere temperaturer, lavere oksygennivå, endring i primærproduksjonen og lavere pH-verdi.

– Ganske alarmerende viser studien at i deler av de nordiske havområdene, vil alle disse stressfaktorene gå ut over det vi regner som naturlig variasjon i 2050, dersom ikke drivhusgassutslippene blir dramatisk redusert, sier Jerry Tjiputra, medforfatter og forsker ved Uni Research og Bjerknessenteret.

Drastisk forverring om 15 år uten utslippskutt

Studien “Rapid emergence of climate change in environmental drivers of marine ecosystems” viser at organismer i 60 prosent av verdens hav vil om bare 15 år oppleve mer enn en stressfaktor i sitt levemiljø dersom klimagassutslippene fortsetter som i dag.

Hvordan kombinasjonen av de fire faktorene påvirker havmiljøet, har vært lite kjent. I studien har forskerne analysert modellkjøringer for å finne ut når disse indikatorene gir et havmiljø der økosystemene har vanskelig for å tilpasse seg, og man forventer at de heller vil forflytte seg.

Disse analysene viser at man i 2050 vil oppleve at 86 prosent av verdenshavene har endringer som overgår den naturlige variasjonen, og som kan true økosystemet.

Men i studien viser forskere også at utslippskutt nytter. Om verden følger et scenario med kraftige kutt, viser analysene at miljøutviklingen i havet forsinkes med 20 år. Det gir organismene mer tid til å tilpasse seg.

Den kombinerte effekten

Fordi den kombinerte effekten av miljøfaktorene i havet har vært såpass ukjent, samtidig som verdenshavene relativt raskt vil bli påvirket, mener forskerne at det nå er svært nødvendig med en bedre forståelse av hvordan både de marine organismene og hele økosystemet blir påvirket.

Dr. Stephanie Henson ved det britiske National Oceanography Centre, har ledet studiet. Hun peker på at å forstå hvordan de marine økosystemene vil reagere til endringer i sine omgivelser, vil være det neste store spørsmålet i havforskningen.

– Denne studien viser at det fysiske havmiljøet endrer seg raskt, sier hun i pressemeldingen fra NOC.

Referanse:

Stephanie A. Henson, Claudie Beaulieu, Tatiana Ilyina, Jasmin G. John, Matthew Long, Roland Séférian, Jerry Tjiputra & Jorge L. Sarmiento (2017), Rapid emergence of climate change in environmental drivers of marine ecosystems, Nature Communicationsdoi:10.1038/ncomms14682