EU vedtok omstridt lov om restaurering av natur

EU-landene har med knapt flertall vedtatt lov om restaurering av natur. Innen 2030 skal 20 prosent av all ødelagt natur i EU restaureres. Landbrukets protester ble ikke hørt.

Det var ikke målene om å restaurere natur i seg som skapte de største motsetningene, men hvordan dette skal finansieres. En rekke land var bekymret for hvordan dette vil ramme bønder som sliter økonomisk. I tillegg kritiserte flere medlemsland at det ikke var nok fleksibilitet for gjennomføringen i de ulike landene.

Det er ikke avgjort om hele eller deler av denne loven er EØS-relevant.

Østerrike snudde

Det var Østerrike som sikret det knappe flertallet for loven om restaurering av natur. Det skjedde ved at klimaminister Leonore Gewessle fra De grønne stemte for loven, som det største regjeringspartiet i Østerrike er i mot. Dette har skapt sterke reaksjoner i Østerrike og koster trolig Gewessle jobben.

Men i følge det belgiske EU-formannskapet endrer det ikke vedtaket i Ministerrådet, selv om det erklæres konstitusjonelt ugyldig i Østerrike.

Viktig signal internasjonalt

For EU-kommisjonen var dette en seier, selv om den satt langt inne. Flere av talerne og miljøkomissær Virginijus Sinkevičius viste til FN-toppmøtet om biodiversitet i november. Det som kalles COP16 og som arrangeres i Colombia. Miljøkomissæren minnet om EUs ledende rolle i dette arbeidet og at dersom man ikke klarte å oppnå enighet om denne loven, ville det svekke EUs troverdighet i disse internasjonale forhandlingene.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Det var i juni 2022 at Kommisjonen la frem lovforslaget.

En vanskelig sak

Denne saken har hatt en dramatisk historie i EUs organer. Loven om naturrestaurering har vært en av EU-kommisjonens flaggsaker. Den er en viktig del av «Fit for 55» som skal sikre at EU kutter 55 prosent av klimagassutslipp innen 2030.

Etter tautrekking ble Europaparlamentet og Ministerrådet (medlemslandene) enige om et kompromiss i november i fjor. Men da Europaparlamentet skulle behandle dette tidligere i år, satte særlig deler av de konservative (EPP) seg på bakbeina. De var sterkt påvirket av bøndene som mente dette ville svekke dem økonomisk.

Men kompromisset passerte parlamentet med knapt flertall i juli i fjor. Dermed trodde man at det ville gå greit å få den igjennom. Men etter det møtte kompromisset uventet sterk motstand hos EUs miljøministre som flere ganger har behandlet saken. I valgkampen før valget til Europaparlamentet var også denne loven en skyteskive, særlig for partier på ytre høyrefløy. Dette var også tema da sinte bønder fylte gatene i flere av hovedstedene i EU-land.

Norden delt

Det belgiske EU-formannskapet har brukt mye tid på saken. Og mandag formiddag var det klart. Loven passerte mandag med et knapt kvalifisert flertall. Polen, Nederland, Italia, Sveige, Finland og Ungarn stemte imot. Dette var ikke nok til å hindre at mer enn 55 prosent av medlemslandene som utgjør mer enn 65 prosent av innbyggerne, stemte for. Det er dette som er kvalifisert flertall i Rådet.

Det var særlig tre forhold som preget debatten blant miljøministrene. De var bekymret for at det å restaurere så mye land, vil undergrave økonomien til bøndene. Flere mente at loven også var vel byråkratisk og at den manglet nødvendige støtteordninger.

Lov med smutthull

Det som nå er vedtatt, er at innen 2030 skal 20 prosent av vann- og landområder i EU som er skadet, restaureres. Innen 2050 skal alle økosystemer som trenger det, bli tilbakeført.

Det settes klare og detaljerte krav om tilbakeføring for hvert enkelt økosystem. Men en rekke detaljer rundt dette vil det nå bli forhandlet om. Vedtakene er imidlertid fulle av smutthull.

I praksis betyr dette for eksempel å åpne bekker og elver som er bygget igjen, drenerte myrer og våtmarksområder skal helt eller delvis tilbakeføres. Det handler om å gjøre om dyrket mark som opprinnelig var myr, til beite, eller igjen gjøre det til våtmark. I tillegg skal en sikre naturparker og friområder i tettbygde strøk. Det understrekes at dette både vil være klimatiltak og bidra til biomangfold.

Dette er tiltak som ansees å være helt nødvendige for å hindre ytterligere tap av utsatte dyre- og fuglearter. Et viktig poeng er også å berge insekter som sikrer pollinering (bestøvning) av planter.

Denne saken ble oppdatert 17.juni klokken 20 med opplysninger om Østerrikes snuoperasjon.