Fossilfri byggeplass

– Byggesektoren utgjør en vesentlig del av løsningen i et lavsutslippssamfunn.

Utsagnet fra Statsbyggs øverste sjef på Vestlandet åpner ikke opp for diskusjon. Og han har tallmaterialet som gir gode argumenter for at han har helt rett.

– Byggesektoren står for mer enn 1/3 av klimagassutslippet på fastlandet, utvinning av mer enn halvparten av alle primær- materialer og genererer mer enn 1/3 av alt avfall.

Beste praksis

I denne serien viser vi praktiske eksempler fra ti av klimapartnerne i Hordaland. Vi håper historiene som presenteres vil inspirere flere til å gjøre det samme. Det være seg å støtte ansattes klimatiltak, bygge miljøvennlig, redusere matsvinn, fase ut fossile kjøretøy eller bruke innkjøpsmakten i klimaets tjeneste.

Naturlig forlengelse

Nævdal påpeker at det lenge har vært stilt krav til selve byggene. Fra passivhus til nullutslipp og nå også mot plusshus som produserer mer energi enn det bruker.

– I vår miljøstrategi for perioden 2015 til 2018 skal vi redusere klimagassutslippene i våre nybygg med minimum 30 prosent og ned mot nullutslippsnivå. Vår eiendomsforvaltning skal kutte med 15 prosent og halvparten av dette skal komme fra å erstatte fossil energi med lokal fornybar energiforsyning. Det er et ambisiøst mål, og det blir spennende å se hvor vi landet i løpet av perioden.

Inkluderer byggeprosessen

Men nå er altså tiden kommet for å ta et lite skritt tilbake, ikke med utslippskuttene, men i byggeprosessen. Målet er nemlig å få selve anleggsplassen til å bli fossilfri. I Oslo tilsvarer klimautslippene fra bygge- og anleggsvirksomhet 25-30 prosent av byens transportrelaterte utslipp, mens anleggs-maskiner alene utgjør 6,5 prosent av de årlige klimagassutslippene.

I Oslo er det allerede gjennomført et pilotprosjekt. På oppdrag fra Kultur- og Idrettsbygg har entreprenør S-Bygg bygget Lambertseter flerbrukshall fungert som pilotprosjekt med anleggsmaskiner enten på ren elektrisk fremdrift eller med forny-bar diesel. Etter gode erfaringer fra pilot-forsøket bygges nå nye Jordal Amfi etter samme krav av NCC

Økende tempo

Per i dag er ikke fossilfrie løsninger konkurransedyktige på pris, men Nævdal tror markedskreftene vil gjøre jobben når kostnadsreduksjonen på anleggsplasser blir vesentlig og samtidig kan redusere karbonutslippet vesentlig.

  • Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til grønnere regioner
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Hordaland og Troms. Rogaland og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 100 virksomheter med tilsammen over 70 000 ansatte og 40 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

I Hordaland utfordres alle partnere til å sette seg klimamål i tråd med Bergen kommune: Bergen Norges Grønneste By – fossilfri innen 2030.

Vil du vite mer om Klimapartnere, ta gjerne kontakt:

Helene Frihammer Mob:+ 47 99087700

– Teknologien er allerede utviklet, nå handler det om å ta den i bruk. For de største anleggsmaskinene er det mye mer å hente. Når det først skjer, så skjer det raskt. Det er vanskelig å sette en eksakt dato, men det er ingen tvil om at det blir et paradigmeskifte og der skal Statsbygg være en ledende aktør, sier Nævdal.

Han peker på at en stor leverandør som Volvo nå har et eget forskningsprosjekt på hvordan en elektrifisert anleggsplass kan se ut. Der er målet å redusere utslippene med 95 prosent og kostnadene med 25 prosent.

– Bransjen ser hvilke politiske signal og krav som stilles i anbudsprosesser. Og dersom du både kan kutte utslipp og kostnader har du en vinnersak for alle involverte. Det er et ganske sterkt argument for å henge med i utviklingen.

– Tror du mindre underleverandører også vil være med på en slik omstilling?

– Ja. Jeg er trygg på at også de vil spare penger. Og de vil ha oppdrag. Derfor er anbudsregimet et effektivt verktøy å bruke. Og det er jo ikke bare innen nybygg, men også i den daglige eiendomsforvaltningen kan vi elektrifisere mer.

Drømmebygg

Men hva er Nævdals drømmeprosjekt for å sette målsettinger og utslippskrav ut i livet?

– Vi har mye på gang nå, så det er vanskelig å spå akkurat hvilket prosjekt som blir det første, men et prosjekt er neste byggetrinn for Høgskolen på Vestlandet i Bergen. Det bygget blir klassifisert som Breeam Excellent. Nybygget for Griegakademiet blir også et prosjekt hvor et positivt klimaregnskap blir satt i fokus. Der skal vi ikke begynne før i 2020–21, så vi har litt tid å forberede oss. Det vil også på eksisterende bygg bli gjort betydelige investeringer i å gjøre disse klimanøytrale.