Hva er ambisjonen for klimaarbeidet i din virksomhet?

Klimapartner-portrettet

I en serie intervjuer forteller ledere i Klimapartneres medlemsvirksomheter om arbeidet for å kutte klimautslipp, hva som er oppnådd så langt og hva som er ambisjonene videre. I dette intervjuet møter du Steinar Nævdal, administrerende direktør i BIR. I tidligere intervjuer kan du møte Bergens byrådsleder Harald Schjelderup, daglig leder Bente Haugsdal i eiendomsselskapet Angarde, rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet, Bente Haukland Næss i Asplan Viak, administrerende direktør Rolf Barmen i Fjordkraft, lufthavndirektør Aslak Sverdrup ved Avinor Bergen Lufthavn og Helene Frihammer i Klimapartnere Hordaland.

– Ambisjonen vår er i samarbeid med våre eiere å utvikle et selskap som ivaretar eierens ønsker og mål for klimaarbeidet.

Hvorfor er du klimapartner?

– Fordi vi synes Klimapartnere er et godt initiativ som vi ønsker å være med og støtte.

Hva har dere oppnådd gjennom klimaarbeidet så langt?

– Vi har framfor alt oppnådd større innsikt. Det at vi er flere som er med og samarbeider gjør at vi deler informasjon, lærer av hverandre og inspirerer hverandre. På den måten bidrar samarbeidet til at det blir lettere å konkretisere målene og sette i verk tiltak.

Hva er du mest stolt av?

  • Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til grønnere regioner
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Hordaland og Troms. Rogaland og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 100 virksomheter med tilsammen over 70 000 ansatte og 40 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

I Hordaland utfordres alle partnere til å sette seg klimamål i tråd med Bergen kommune: Bergen Norges Grønneste By – fossilfri innen 2030.

Vil du vite mer om Klimapartnere, ta gjerne kontakt:

Helene Frihammer Mob:+ 47 99087700

– Det faktum at vi i løpet av den neste tiårs-perioden vil være i stand til å hente avfall i Bergen uten utslipp av klimagasser eller andre former for forurensing. Vi skal kutte alle utslipp, inkludert NOx. Dermed bidrar vi også til å bedre luften i byen.

Har du et forbilde du ønsker å strekke deg mot?

– Det er vanskelig å trekke fram en enkelt. Det er så mange som jobber godt og grundig med mange ulike tiltak. Men hvis jeg først skal trekke fram noen, må det være månelandingen på Mongstad. Prosjektet hadde en systematisk tilnærming, pilotanlegget står der og teknologien fungerer. Å anvende denne teknologien for å fjerne og lagre CO₂ vil være en perfekt måte å få ned utslippene på. Månelandingsprosjektet er ikke er en katastrofe, slik det er blitt hevdet. Mitt syn er at det er en medieskapt katastrofe.

Hva er den viktigste forutsetningen for å lykkes med klimaarbeidet?

– Den viktigste forutsetningen er at det blir satt en pris på klimautslippene. Denne prisen burde blitt knyttet til produksjonen av alle varer. Det ville ført til større bevissthet om gjenbruk av boss til nye ressurser, noe som ville bety en betydelig reduksjon i utslippene, selv om vi ikke ville klart å fjerne dem fullstendig.

Har du en utfordring til politikerne?

– Ja. Jeg ser det slik at det er to måter å få ned utslippene på. Den ene er å slutte å slippe ut og den andre er å fjerne utslippene. Min utfordring til politikerne er derfor å skape insentiver som fører til at vi slipper ut mindre, noe som krever prising av utslippene, slik jeg var inne på. Det andre er å fjerne utslippene, og det krever at politikerne går inn og støtter utvikling av teknologi for fjerning og lagring av CO₂.

Kjører du fortsatt fossilbil?

Om BIR (Bergenområdets interkommunale renovasjonsselskap)

  • BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen til innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.
  • Skal innen 2020 samle inn avfall i Bergen uten å slippe ut CO₂ og NOx, og redusere utslipp av CO₂ fra transport med 80 prosent.
  • Bruken av fossil energi til støttebrenning skal fases helt ut. Energianlegget bruker i dag i hovedsak egenprodusert elektrisitet. Den regnes som 66 prosent fossilfri.
  • Nytt hovedkontor har beste miljøsertifisering. Tilknyttet fjernvarme, fjernkjøling, solceller på tak, overskuddsvarme gjenvinnes. Ingen parkeringsplasser.

– Ja, det gjør jeg. Det er en Volvo som jeg har tenkt å kjøre ut. Når den takker for seg, blir det el-bil eller hydrogenbil

Hvordan kan Bergen bli Norges grønneste by og fossilfri til 2030?

– Her er det flere tiltak som er aktuelle. Vi i BIR er involvert i varmeleveranse til byen. Varmen produseres ved brenning av avfall. Hvis vi sammen klarer å få på plass fjerning og lagring av CO₂ vil denne leveransen utslippsfri. Den andre viktige tiltaket er å jobbe videre med transportsektoren. Bergen kommer godt ut når det gjelder gebyrdifferensiering på bompenger, men vi jo jobbe med å videreutvikle gode og effektive kollektivløsninger.

Hvordan får du hele virksomheten til å delta?

– Å, det er ikke noe problem. Alle er entusiastiske. Vi skal være Vestlandets egen miljøbedrift. Det ligger i vår visjon, og våre ansatte er svært innstilt på å følge opp den visjonen.

Hvilke konkrete tiltak har dere gjort med klimaarbeidet i BIR?

– Vi har gjort en rekke store og små tiltak de siste årene. Et eksempel er omfattende vedlikeholdstiltak ved energianlegget som har ført til mer stabil drift av anlegget. Vi fornyer bilparken og vi slipper ut mye mindre NOx. Ruteendringer gir mindre kjøring. Vår første elektriske bossbil blir levert på forsommeren 2018. Vi har byttet et dieselaggregat med elektrisk drift. Vi har nye gjenvinningsstasjoner som er bygget som varmeeffektive bygg, og ombygging av ventilasjonsanlegget ved hovedkontoret reduserte strømforbruket.

Hvor ser du de store utfordringene for å komme videre?

– Hovedutfordringen er at det blir stilt penger til disposisjon for å videreutvikle løsninger for fjerning og lagring av CO₂. Her må sentrale myndigheter tyngre på banen.