Hva er ambisjonen for klimaarbeidet i din virksomhet?

– Vi ønsker å ta samfunnsansvar og være en bidragsyter til å redusere klimagassutslippene. Som stor eiendomsbesitter med sammenhengende areal i et utviklingsområde, har vi mulighet til å ta valg og legge til rette for flere miljøriktige tiltak i en utbyggingsfase. Kan vi være selvforsynt med lokalprodusert CO₂-nøytral energi, kildesortering og boss-sug, bildele- og sykkelordninger? Vi har mulighet til å styre prosessene med å legge både nett og annen infrastruktur til rette i området for utbygging.

Klimapartner-portrettet

I en serie intervjuer forteller ledere i Klimapartneres medlemsvirksomheter om arbeidet for å kutte klimautslipp, hva som er oppnådd så langt og hva som er ambisjonene videre. I dette intervjuet møter du Steinar Nævdal, administrerende direktør i BIR. I tidligere intervjuer kan du møte Bergens byrådsleder Harald Schjelderup, daglig leder Bente Haugsdal i eiendomsselskapet Angarde, rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet, Bente Haukland Næss i Asplan Viak, administrerende direktør Rolf Barmen i Fjordkraft, lufthavndirektør Aslak Sverdrup ved Avinor Bergen Lufthavn og Helene Frihammer i Klimapartnere Hordaland.

Hvorfor er du klimapartner?

– Angarde (tidligere Auto 23 AS) syntes det var spennende å være blant de første – og som et foregangsfirma – å få gå inn i et partnerskap med hovedfokus på klima. Vi må alle bidra skal vi få til en klimautslippsreduksjon.

Hva har dere oppnådd gjennom klimaarbeidet så langt?

– Det har vært avholdt mange gode samlinger, med viktige tema, diskusjoner og nettverksbygging. Dette er en viktig møtearena med godt forberedte samlinger, og ikke minst med fokus på deltakelse fra de rette i firmaet, det vil si de som sitter «nærmest» og jobber med dette til daglig.

  • Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til grønnere regioner
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Hordaland og Troms. Rogaland og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 100 virksomheter med tilsammen over 70 000 ansatte og 40 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

I Hordaland utfordres alle partnere til å sette seg klimamål i tråd med Bergen kommune: Bergen Norges Grønneste By – fossilfri innen 2030.

Vil du vite mer om Klimapartnere, ta gjerne kontakt:

Helene Frihammer Mob:+ 47 99087700

Hva er du mest stolt av?

– At vi i 2012 bygget eget fjernvarmeanlegg med CO₂-nøytralt brensel, og har konsesjon fra NVE på levering av fjernvarme i Spelhaugen.

Har du et forbilde du ønsker å strekke deg mot?

– Ikke som jeg kommer på i farten.

Hva er den viktigste forutsetningen for å lykkes med klimaarbeidet?

– Vi ønsker å bygge en grønn by i byen! For å få kunne klare å få bygget eget energianlegg, legge til rette for eget boss-sug, ha kildesortering og bil-og sykkel deleordninger, krever det at vi får gjennomslag for byggetetthet ved transformasjonen og byutviklingen. Vi trenger nok mennesker, både boende og handlende, for å kunne økonomisk takle slike klimainvesteringstiltak som vi snakker om her.

Har du en utfordring til politikerne?

– Politikerne må ta ansvar for de overordnende strategiske beslutningene om byutvikling, ikke bare la det være festtaler. Om byråkratene ikke planlegger i samsvar med de overordnede målene, må de be dem gjøre jobben på nytt.

Kjører du fortsatt fossilbil?

– Jeg gikk over til elektrisk bil nå i april.

  • Driver utleie av næringseiendom og eiendomsutvikling i Fyllingsdalen, Bergen.
  • Har sitt eget CO₂-nøytrale fjernvarmeanlegg og har konsesjon for levering av fjernvarme i Spelhaugen som i dag leveres til egen bygningsmasse.
  • Ønsker å være utleier av energieffektive næringsbygg, og transformere et industriområde til en grønn, levende og attraktiv bydel.
  • Har konstruert og bygget et grønt kunstgalleri.

Hvordan kan Bergen bli Norges grønneste by og fossilfri til 2030?

– Hvis Bergen skal bli norges grønneste by, bør de blant annet tilrettelegge for syklister og god offentlig kommunikasjon. Bybanen hadde jo allerede for liten kapasitet da den ble satt i drift. Det må være samsvar mellom festtalene til politikerne og fagetaten som planlegger utbyggingen i denne byen. Miljøriktig utbygging må prioriteres og få fokus. Det kan også se ut som økonomiske intensiver virker, bare se på el-bil-ordning og bompengefritak.

Hvordan får du hele virksomheten til å delta?

– Vi er en liten og tett organisasjon, så det er kort «vei» til å få engasjerte medarbeidere.

Har klimaarbeidet i din virksomhet – målt i kroner og øre – medført kostnader eller besparelser?

– Fjernvarmeleveransen har hittil gått med «tap», men det kan se ut som vi nå nærmer oss en stabil drift og et nullregnskap.

Hvor ser du de store utfordringene for å komme videre?

– Akkurat for Angarde sin del er det bybaneplanleggerne sin innstilling om å legge vognoppstillingsdepotet i dagen som kan være den store stoppunktet for visjonen vår om å utvikle området. Det å skape en attraktiv og levende bydel, med gode klimaforutsetninger i bunn – lar seg ikke helt forene med å legge en parkeringsplass for bybanevogner på en størrelse av 150 meter lengde og 8 meter høyde midt i et utviklingsområde. Depotet kan godt la seg skjule i fjell uten å gjøre inngrep i naturen, billigere er det også.