Stadig hyppigere tilfeller av ekstremvær lokalt og globalt, og større kostnader knyttet til slike hendelser, har bidratt til en økende erkjennelse av at handling kreves. Ifølge FNs klimapanel må verdens utslipp halveres de neste 11 årene om vi skal kunne bevare kloden slik vi kjenner den i dag. Winter is coming– i overført betydning. Vi kan forvente en strammere klimapolitikk, raskere teknologisk utvikling og endrede konsumentpreferanser som svar på utfordringene. I tillegg til fysisk risiko og overgangsrisiko kan kommuner bli holdt ansvarlige for manglende klimatilpasning som gjør andre skadelidende. Alt dette utgjør økonomisk klimarisiko for kommunene.

Se mer på:  KBNs klimarisikoverktøy

Konsekvensene kommer lokalt

Klimaendringene kan påvirke verdien av eiendom eller infrastruktur, men også befolkningsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling. Mange kommuner har fått oppleve effektene av den fysiske klimarisikoen på kroppen, for eksempel overvann som har fylt kjellere, flom eller skred som har tatt infrastruktur eller ekstrem tørke som har ødelagt avlinger eller gitt redusert vannkvalitet eller vannmangel. I fremtiden vil også havnivåstigning utgjøre en trussel her i landet med verdens nest lengste kystlinje. Selv om klimaendringene og mesteparten av klimapolitikken er global, kommer konsekvensene lokalt.  

Les mer: Lavere rente til klimainvesteringer

Overgangsrisiko kan gi tap av arbeidsplasser og inntekter

EUs mål om klimanøytralitet innen 2050 vil medføre store innvirkninger på Norges eksport av olje og gass. De færreste kommunene i Norge har direkte petroleumsaktivitet, men de fleste har sysselsatte i industrien og/eller leverandørnæringen. Slike arbeidsplasser står overfor en betydelig overgangsrisiko når verden i løpet av de neste tiårene skal gjennom en enorm transformasjon fra fossilt til fornybart. Bilgiganten Møller regner med store tap på bensin- og dieselbilene som kommer inn fra leasingkundene de neste årene som følge av elektrifiseringen av den norske bilparken. Bertel O Steen sier opp 200 ansatte av samme grunn. Dette er eksempler på overgangsrisiko som følge av politikk, teknologisk utvikling og endrede kundepreferanser – samtidig.

Kommunene investerer mer klimatilpasset

For flere norske kommuner har klima stått på agendaen i årevis, og som sektorens klart største långiver ser vi nå at klimatilpassede investeringer øker. KBNs portefølje av grønne lån vokste med hele 50 prosent i 2018. De fleste kommunale investeringer har et langsiktig perspektiv. Investeringer i bygg, samferdsel og kommunal infrastruktur skal stå seg langt inn i lavutslippssamfunnet. Denne fremtiden inkluderer også eldrebølgen, som vil legge større beslag på offentlige budsjetter. Med disse utsiktene blir det viktigere enn noen gang at kommunene gjør investeringsvalg tilpasset en annerledes morgendag.

KBN ønsker å bidra til at kundene våre har best mulig grunnlag når de skal beslutte fremtidens velferdsløsninger. Derfor har vi det siste året jobbet sammen med CICERO og Norsk Klimastiftelse med å få klima som økonomisk risiko høyere opp på den kommunale beslutningsagendaen. Vårt nye klimarisikoverktøy inneholder både generell informasjon om klimarisiko og spesifikk informasjon for hver av landets kommuner. 

Å vurdere klimarisikoens trusler og muligheter må bli en selvsagt del av det å lede en kommune. Å ignorere dette kan bety milliardtap.

Les mer: Sjekk din kommunes klimarisiko