Kraftproduksjon (elektrisitet) står for om lag en fjerdedel av de samlede globale klimagassutslippene, og er sammen med industri sektoren med størst utslipp. Men hvordan er det enkelte lands strømmiks sammensatt, hvor CO₂-intensiv er produksjonen, og hvordan flyter strøm over landegrensene?

Kartet over gir et visuelt svar på disse spørsmålene i form av et øyeblikksbilde (gå til kilden Electricity Map hvis kartet ikke vises ordentlig). Kartet er basert på data i nær sanntid. Jo grønnere farge et land har, jo mindre utslipp fra kraftproduksjonen. Klikk på et land for å se detaljer om landets kapasitet innen f.eks. vann, vind, sol, kull, kjernekraft, og hvor mye av kapasiteten som brukes nå.

Slik kan en for eksempel lett se hvordan variabel produksjon fra vind- og solkraftanlegg påvirker strømmiksen og CO₂-intensiteten til enhver tid.

Du kan også velge å vise det aktuelle potensialet for sol- og vindkraft direkte i figuren (ikonene til høyre).

Utslippsdata fra kraftverk

Electricity Map er utviklet av det danske selskapet med samme navn, og er basert på åpen kildekode. Spesielt interesserte bør ta en titt på de tekniske forklaringene.

CO₂-intensiteten fra ulike anlegg/kraftverk er gjengitt ut fra beregnede utslipp over hele anleggets livsløp (byggefasen, produksjon av brensel, selve kraftproduksjonen, demontering).

For de europeiske landenes del hentes de fleste sanntidsdataene fra Entso-E, organisasjonen for de nasjonale selskapene med systemansvar i kraftnettet. Statnett er norsk medlem.

Her kan du se hvordan utslippene fra kraftproduksjonen endrer seg fra dag til dag i Europa gjennom 2022:

Kraftproduksjonen blir mindre CO₂-intensiv

Kartet over gir et øyeblikksbilde av kraftproduksjon, utveksling over landegrenser og CO₂-intensitet. Men det er naturligvis den samlede utviklingen over tid som teller. Her går heldigvis trenden i riktig retning, selv om det er langt igjen til målet – utslippsfri kraftproduksjon.

Figuren viser utviklingen i EU og verden. I EU er CO₂-intensiteten redusert med 42 prosent siden 2000. Hele verden sett under ett har forbedringen gått tregere – i 2022 var utslippsintensiteten for kraftproduksjon globalt på 494 gram CO₂e per kWh.