Kandidat: Bergen Energi Green Services

Bergen Energi Green Services gjør det enkelt for ledere å forstå, håndtere og iverksette tiltak for å redusere virksomhetens klimafotavtrykk.

Bergen Energi

Navn: Bergen Energi Green Services (BEGS)
Web: bergen-energi.com
Kontaktperson: Hans Petter Kildal
Lokasjon: Hordaland

Hva er Bergen Energi Green Services?
Bergen Energi Green Services er et selskap som har utviklet et web-basert Carbon Footprint Reporting (CFR) system som gjør det enkelt for virksomheter å kalkulere og synliggjøre sitt klimafotavtrykk. Basert på grunndata gir systemet en grafisk fremstilling av de ulike utslippskildene og aktivitetene til hvert enkelt selskap, noe som gjør det enkelt for ledere å forstå, håndtere og iverksette tiltak for å redusere deres klimafotavtrykk. Systemet følger bokføringsprinsippene til den internasjonale Greenhouse Gas Protocol, og er også forenlig med rapporteringskrav satt under ledende, globale retningslinjer som for eksempel Carbon Disclosure Project.

Hva er klimagevinsten?
Bevisene for menneskelig påvirkning av klimaet er utvetydig og det er stor internasjonal enighet om at utslipp må begrenses og reduseres. Første steg i å håndtere sine utslipp er å måle dem. Bergen Energi Green Services’ web-baserte CFR-løsning gir en fullstendig oversikt over utslipp, energiforbruk og kostnader relatert til dette. Ved å få en detaljert oversikt over foretakets miljø- og klimapåvirkning legges det til rette for å innføre tiltak for å effektivisere og redusere, for en bærekraftig drift.

Hvor er markedet for Bergen Energi Green Services?
Mellomstore til store foretak i offentlig og privat sektor, over hele Europa. Systemet er tilgjengelig på 9 språk: engelsk, norsk, svensk, dansk, finsk, tysk, fransk, nederlandsk og italiensk.

Hvor i verdikjeden er dere?
CFR-systemet er fullt utviklet og idriftsatt f.o.m. juni 2013.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Bygging av database for utslippsfaktorer har vært utfordrende ettersom det finnes store variasjoner på alt fra avfall til elektrisitetsmiks i de ulike europeiske landene. Vi planlegger å utvikle en database med større brukervennlighet og landspesifikke utslippsfaktorer i nær fremtid, spesielt for de nordiske landene.