SPIR-kandidat: Cambis termiske hydrolyseprosess (THP)

Cambis teknologi for termisk hydrolyse sparer storbyer for enorme utslipp.

Hva er Cambis termiske hydrolyse-prosess?
Cambi har utviklet og patentert en teknologi for termisk hydrolyseprosess (THP-teknologi) som gjør produksjon av biogass mer effektiv, med mindre avfall. Termisk hydrolyse er å behandle organisk material ved høy temperatur og høyt trykk. Cambi bruker gjenvinning av dampenergi for å gjøre prosessen mer energieffektiv, og det genereres opptil 50 prosent mer biogass enn ved konvensjonell produksjon. Det produserte biogjødselet blir patogenfritt og tilnærmet luktfritt. Selve THP-teknologien er utprøvd og pålitelig.

Hva er klimagevinsten?
Totalt kan anleggene behandle slam og avfall fra mer enn 50 millioner mennesker og produsere rundt 580 millioner m3 fornybar biogass hvert år, som tilsvarer 1400 GWh grønn elektrisitet. Denne energimengden ville gitt 1,4 millioner tonn CO₂-utslipp dersom fossile brennstoffer hadde vært energibæreren. Cambi bidrar gjennom stadig nye prosjekter til å begrense utslippene ytterligere.

 

Navn: Cambis termiske hydrolyseprosess (THP)
Eier: Cortex AS (Per Lillebø), Mallin Venture AS og Odd Egil Solheim.
Kontaktperson: Harald Kleiven
Sted: Asker
Web: Cambi.no
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Verdens største Cambi-anlegg er i oppstartsfasen i Washington D.C. Det behandler slam fra rensing av avløpsvann fra 4 millioner mennesker, produserer 13 MW grønn elektrisitet og 200 000 tonn/år med patogen-fritt biogjødsel. Kunden har beregnet at de sparer utslipp på 50-70 000 tonn CO₂-ekvivalenter i året ved hjelp av Cambi, i tillegg til $20 millioner mindre driftskostnader i forhold til dagens kalkbehandlet slam – $500 000 årlig. Ved å bruke Cambi sparte kunden over 100 000 m3 i råtnetanker og over $100 millioner i forhold til det planlagte tradisjonelle biogassanlegget som Cambi erstattet.

Hvor er markedet deres?
Cambi har hele verden som marked, spesielt storbyer, men også mindre anlegg i Europa og USA. Ved starten av 2015 er det 32 Cambi-anlegg i drift i 20 forskjellige land, med ytterligere 19 anlegg under bygging. Disse er for det meste store anlegg i verdensmetropoler som Beijing, London, Washington D.C., og Brussel, men også mindre byer har Cambi-anlegg. Cambis gjennombrudd i Kina skjedde i 2014 med 5 signerte kontrakter i Beijing, som vil til sammen behandle 6 000 tonn slam per dag, når de står ferdige i perioden 2017-18.

Hvor i verdikjeden er dere?
Produksjon av 3. generasjon standardiserte termisk hydrolyse-anlegg, i 4 modellstørrelser er i gang. Det utvikles også ny Cambi-teknologi hvor fullskala demo-anlegg er under oppstart i Tyskland. Det skal erstatte slamtørker, og har nær null energibruk. Cambi samarbeider med Englands største vannselskap, Thames Water, for ny applikasjon av eksisterende Cambi THP-teknologi.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Slam er et vanskelig material, og store ressurser har gått med til utvikling og valg av tank- og rørmaterialer, pumper, ventiler, osv. Lukt har vært et problem som Cambi har løst ved utvikling av lukket komprimering og biologisk behandling.

Konservative kunder og konsulenter som ofte ikke har vært villige til å prøve ny teknologi – eller ikke har hatt incitamenter til å gjøre det som er miljømessig og kostnadsmessig riktig. Den største konkurrenten har vært tradisjonell utråtning. Cambis satsing har tiltrukket konkurranse og det er nå 5-6 konkurrenter i verden, bl.a. Veolia.

Lange beslutningsprosesser har også vært en utfordring; Washington D.C. tok 10 år og store investeringer i salg og FoU. Gjennomsnittlig tid fra første kontakt til kontrakt har vært 4-5 år.