Kandidat: Urban Water Shuttle (UWS)

Urban Water Shuttle er en utslippsfri “bybane” til sjøs, utviklet av næringsklyngen Maritime CleanTech West.

106

Navn: Urban Water Shuttle
Web: maritimecleantechwest.no
Prosjekteier: MCTW
Kontaktperson: Hege Økland
Lokasjon: Hordaland/Rogaland

Hva er Urban Water Shuttle?
Urban Water Shuttle er et hurtiggående maritimt fartøy som utnytter kjent og utprøvd nullutslippsteknologi med de siste hybridteknologier med bl.a. kombinasjon av batteri og brenselcelle. Der det er behov for økt rekkevidde kan det også være aktuelt å introdusere hydrogen som energibærer. Fartøyet skal inngå i et helhetlig kollektivt transportsystem i byer lokalisert nær sjø.

Hva er klimagevinsten?
Fartøyet vil trafikkere i befolkningstette områder, og redusert utslipp av NOx og partikler være en stor miljømessig gevinst. Fartøyet vil også være tilnærmet støyfritt og dette vil også ha en stor miljømessig gevinst.

Klimagevinsten vil avhenge av hvilken energimiks som er på strømnettet som lader batteriene ombord (ref elbil-debatten). Det må også foretas beregninger som viser klimabesparelser ved overføring av transport fra veg til sjø på de aktuelle strekninger der fartøyet settes inn. Prosjektet har en tydelig uttalt målsetting om at det totale energiforbruket og dermed fotavtrykket skal reduseres i hele fartøyets levetid og det skal gjennomføres Livssyklusvurderinger (LCA) som beslutningsgrunnlag i utviklings-, drifts- og avhendingsfasen.

Hvor er markedet for Urban Water Shuttle?
Norge: I 2030 vil de største byområdene i Norge ha 30 prosent flere innbyggere. Byområdene har som mål at veksten skal tas av miljøvennlige alternativer som sykkel og kollektivtransport. UWS kan være en del av løsningen for å løse det økende behovet for kollektivtransport i byer med arealknapphet. Potensielle kjøpere og samarbeidspartnere er fylkeskommuner og kommuner i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Prosjektet har hatt dialog med Hordaland fylkeskommune/Skyss, Rogaland fylkeskommune/Kolumbus og Oslo-Akershus/Ruter.

EU: EU definerer mål om minimum 10 prosent fornybar andel for transportområdet og nullutslipp i havner og kystnære soner innen 2020. Flere storbyer i EU er aktuelle (London, Barcelona, Amsterdam, Rotterdam m.fl.)

Andre markeder: Vårt konsept tar alle de internasjonale og nasjonale signaler i forhold til transportbehov i fremtiden og klimahensyn på alvor. Det er et stort fokus på å redusere lokale utslipp i tett befolkede områder. Det er gjerne der de i dag merker skadene og utfordringen med lokal luftforurensning. Vi snakker her om de befolkningstette områder i Asia og storbyene i USA.

Hvor i verdikjeden er dere?
Vi er i dialog med aktuelle samarbeidspartnere for å få utviklet en prototype som kan gå inn i eksisterende rutetrafikk.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Den største utfordringen er å få etablert avtale med en offentlig samarbeidspartner/kunde slik at fartøyskonseptet kan demonstreres i et pilotprosjekt. Her må det offentlige legge til rette for at et slikt fartøy kan inngå i en eksisterende konsesjon. Inntil konseptet er utprøvd, er det mest hensiktsmessige å etablere et felles utviklingsprosjekt (offentlig – privat). I denne fasen er det lite hensiktsmessig å utlyse en anbudskonkurranse, da det er nødvendig å gå igjennom en pilotfase med mulighet for testing og modifiseringer før endelig konsept blir definert.

Øvrige kommentarer
SPIR-prisen vil kunne gi dette prosjektet den nødvendige drahjelpen i form av positiv omtale og derigjennom politisk velvilje. Prosjektet ser også stor nytte av å få tilgang til faglig hjelp som kan bidra til å etablere de nødvendige rammeavtaler osv for å få etablert et offentlig/privat utviklingsprosjekt.

Illustrasjon: Maritime CleanTech West
Illustrasjon: Maritime CleanTech West