Klimaendringene er en av vår tids største utfordring og et område i stadig utvikling. Er du motivert for en særdeles viktig og spennende klimalederjobb? Miljødirektoratet søker en engasjert, utviklingsorientert og erfaren leder til stillingen som avdelingsdirektør i deres klimaavdeling.

Avdelingsdirektøren leder en avdeling med om lag 108 medarbeidere, fordelt på sju seksjoner med hver sin seksjonsleder.  Avdelingsdirektøren inngår i toppledergruppen i Miljødirektoratet og rapporterer til miljødirektøren.

Norge skal kutte klimagassutslipp og utvikles til å bli et lavutslipssamfunn. Klimapolitikken er i kontinuerlig utvikling med innføring av stadig nye virkemidler for å redusere utslippene. En vesentlig oppgave for klimaavdelingen er å utvikle kunnskapsgrunnlag om mulighetene for å kutte utslipp på tvers av kilder og sektorer. Dette gjøres bl.a. gjennom bredt samarbeid med andre etater.

Avdelingen forvalter også sentrale virkemidler som klimakvoteregelverket, kravene til bruk av biodrivstoff, tilskudd til klima-arbeid i kommunene, regelverket for F-gass, og det vil trolig komme flere virkemidler som skal forvaltes. Avdelingen ivaretar Norges rolle som knutepunkt i FNs klimapanel, forvalter det norske klimagassregnskapet og annet kunnskapsarbeid. I tillegg til nasjonal utvikling, skjer det omfattende utvikling av EUs klimapolitikk som får betydning for Norge gjennom EØS-avtalen – også dette inngår som en sentral del av porteføljen til avdelingen.

Stillingen krever at du kan kombinere operativt arbeid med å tenke langsiktig og gi strategisk retning, at du har god driv, sprer entusiasme, bidrar til faglig utvikling i dialog med svært kompetente fagfolk, og at du evner å prioritere og effektivisere arbeidsoppgaver og prosesser. Du må være en trygg leder som leder gjennom ledere, som styrer på overordnet nivå, delegerer myndighet, utfordrer og støtter egne ledere og samtidig kan være en god sparringspartner i krevende saker.

Som avdelingsdirektør knytter du sammen bredden av avdelings ulike oppgaver, utvikler avdelingens ledergruppe og er en god og tydelig leder for avdelingens seksjonsledere og alle medarbeiderne. Det er mye oppmerksomhet om klimaarbeidet i samfunnet og du må kunne representere avdelingen utad. Du vil også være en viktig bidragsyter i Miljødirektoratets toppledergruppe og bidrar helhetlig og strategisk på virksomhetsnivå.  

For å lykkes i stillingen er det avgjørende at du sikrer gode relasjoner til avdelingens brukere og samarbeidspartnere. Dette gjelder både horisontalt overfor Klima- og miljødepartementet og sidelengs til andre relevante sektormyndigheter, samt andre ulike interessegrupper. Det gjelder også mellom ulike avdelinger internt i direktoratet.

Klimavirkemidlene er i utvikling og oppgavene i avdelingen er økende. Det vil trolig bli behov for justering i avdelingens organisering på sikt.  

Stillingen har arbeidssted i Oslo. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

Du må ha gode lederegenskaper, solid rolleforståelse og god faglig innsikt. De vil legge betydelig vekt på lederegenskaper og faglig motivasjon for avdelingens oppgaver.

 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • innsikt i forvaltningens arbeid og forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • solid samfunns- og rolleforståelse
 • interesse for klimafeltet og gjerne erfaring med digitaliseringsprosesser

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG.

Personlige egenskaper:

 • du er tydelig og trygg i lederrollen
 • du kommuniserer godt, motiverer og engasjerer
 • du har gode strategiske og analytiske ferdigheter
 • du bygger gode relasjoner både nedover, oppover og sidelengs, internt og eksternt
 • du er resultatorientert, strukturert og utviklingsorientert
 • du er god til å prioritere og bidrar til effektiv forvaltning  

Arbeidsgiver tilbyr:

 • en spennende og utviklende stilling i et dynamisk og engasjert miljø  (særlig uavhengig stilling (jf. arbeidsmiljøloven § 10-12)
 • utfordrende oppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Lønn som avdelingsdirektør fra kr. kr. 1 125 800,- (ltr. 90) til kr. 1 220 400,- (ltr. 94) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særlig kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • gode ordninger for pensjon, forsikring og lån i Statens pensjonskasse

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. 

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. De utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Man lærer av hverandre og utvikler seg internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte har de behov for medarbeidere i alle aldre, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer de deg til å søke! 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.