NGI – Norges Geotekniske Institutt – lever av å bringe sammen mennesker med unik spisskompetanse innenfor geoteknikk og geofag for å løse utfordringer samfunnet står overfor. Blant annet må vi tilpasse oss et klima i rask endring. Samfunnsutfordringene krever at vi forsker på, utvikler og tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger som ligger innenfor naturens tålegrenser.  

Arbeidsoppgaver:

Som seniorforsker i avdelingen Klimatilpasning og hydrodynamikk vil du bidra med både forskning og rådgivning innen klimatilpasning. De er i dag en tverrfaglig avdeling som jobber med prosjekter innen flom og overvann, havnivåstigning og stormflo, skred og erosjon, naturbaserte løsninger og andre tiltak for å tilpasse samfunn og infrastruktur til et endret klima.

I denne rollen vil du styrke avdelingen videre ved å lede prosjekter innen ovennevnte fagområder, samarbeide med partnere, oppdragsgivere og kollegaer, samt veilede yngre medarbeidere og tilknyttede studenter. 

I rollen som seniorforsker er det viktig å: 

 • tenke proaktivt og innovativt innen avdelingens virksomhetsområder, med et strategisk fokus på klimatilpasning 
 • være nysgjerrig på ny kunnskap og åpen for å kunne lede store prosesser internt og eksternt, gjerne i samarbeid med kollegaer og aktører med ulike bakgrunner 
 • kunne kommunisere tydelig og godt, både skriftlig og muntlig 

Kvalifikasjoner:

 • Ph.D. innenfor klimatilpasning, klimadynamikk, bærekraft, hydrologi, meteorologi, naturbaserte løsninger, naturforvaltning, samfunnssikkerhet eller arealplanlegging 
 • vitenskapelige publikasjoner innen relevante temaer 
 • minimum 10 års arbeidserfaring etter tildelt Ph.D., gjerne i eller med noe samarbeid med næringslivet 
 • erfaring med ledelse av forskningsprosjekter 
 • behersker norsk og engelsk som arbeidsspråk 

 
Arbeidsgiver tilbyr:

I NGI vil du være en del av et aktivt, internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø. Du vil både kunne dra nytte av og bidra til dette, bl.a. gjennom jevnlige faglige og sosiale arrangementer. Vi legger til rette for så vel din personlige utvikling som instituttets utvikling i møte med de stadig mer omfattende klimaendringene. 

Som ansatt i NGI vil du kunne dra nytte av: 

 • varierte og meningsfylte arbeidsdager, der det prosjektbaserte arbeidet gjør at du får jobbe både individuelt og i team med løsninger samfunnet trenger 
 • kontinuerlig læring, med muligheter for videreutdanning, vitenskapelig publisering og deltagelse i ulike fagfora 
 • bredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, med oppdrag for eller med offentlige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
 • konkurransedyktige lønnsbetingelser, fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger 

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der dem integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Deres forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene som verden står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Siden opprettelsen av NGI på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI har hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.