Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Statsforvalteren bidrar til at nasjonal politikk etterleves i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas.

Nå lyser de ut en 100% fast og en 100% midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen plan/arealforvaltning i deres klima- og miljøavdeling.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Varigheten på den midlertidige stillingen er ut 2024. 

Om stillingen:

Statsforvalteren ser etter nye medarbeidere for arbeid med å ivareta klima- og miljøhensyn i forvaltningen av arealer i Trøndelag. Begge stillingene er plassert i Klima- og miljøavdelingen, i Plan- og inngrepsseksjonen, som har ansvar for plan og arealforvaltning. Seksjonen har i dag 10 dyktige medarbeidere.

Hos dem får du faglige utfordringer og muligheter til utvikling i et tverrfaglig miljø, sammen med svært dyktige kolleger som deler kompetanse og samarbeider om løsning av oppgavene. Du vil bli kjent med og ha dialog med kommuner, konsulentselskaper, andre statlige etater og andre. God samhandling internt og eksternt er sentralt.

Klima- og miljøavdelingen har bl.a. oppgaver innenfor arealforvaltning, vern av biologisk mangfold, forurensningssaker, vannforvaltning og klima. Arbeidsoppgavene til stillingene på seksjon for plan- og inngrepsforvaltning, er i hovedsak knyttet til Statsforvalterens oppgaver med å ivareta klima- og miljøhensyn i plansaker. Det er sentralt å vurdere og foreslå løsninger i plansaker i dialog med kommuner og konsulenter.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingene, er å ivareta klima- og miljøhensyn i saker etter bl.a. plan- og bygningsloven som Statsforvalteren mottar på høring fra kommuner og andre.

Tema som Statsforvalteren skal ivareta i plan-/arealsakene er bl.a. naturtyper, arter, vann, vassdrag, strandsone, klimatilpasning, støy og luftforurensning.

Organisasjonen er i en kontinuerlig endring. Dette betyr at andre oppgaver innen avdelingens arbeidsområder kan bli aktuelle avhengig av hva som til enhver tid er prioritert og hvilken erfaring/kompetanse søker har.

Seksjonen har ansatte både i Steinkjer og Trondheim og de ønsker derfor å rekruttere nye medarbeidere begge steder. Det er viktig at du opplyser om du har spesielle ønsker om arbeidssted, og de ber også om at du opplyser om du søker på begge eller en av stillingene. 

Kvalifikasjoner:

Statsforvalteren søker etter personer med kompetanse og interesse innen klima- og miljøområdet. Søkere må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole innen ett eller flere av temaene:

 • By- og regionplanlegging
 • Plan- og arealforvaltning
 • Samfunnsplanlegging og landskapsarkitektur (mastergrad eller tilsvarende).

Søker må også ha førerkort for personbil.

Statsforvalteren ønsker også at du har:

 • God kjennskap til, og erfaring med bruk av plan- og bygningsloven og/eller kunnskap/erfaring fra miljøområdet
 • Relevant erfaring fra kommune eller annen offentlig forvaltning
 • God samfunnsforståelse
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av lovverket innenfor miljøområdet
 • Kunnskap om sentrale naturbaser, samt erfaring og kunnskap i bruk av GIS 

Det blir lagt vekt på:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Fleksibilitet og leveranse innen fastsatte tidsfrister
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • God rolleforståelse og evne til å arbeid selvstendig og målrettet 

Arbeidsgiver tilbyr:

 • En utfordrende jobb og spennende arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt miljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling, med høy aktivitet og gode muligheter for varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid, mulighet for noe hjemmekontor og gode velferdsordninger
 • Avlønning etter statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, (kr 550.000 – 620.000), eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364, (kr 570.000 – 680.000) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Arbeidsvilkår

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  De første 6 måneder regnes som prøvetid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav.

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Statsforvalteren bidrar til at nasjonal politikk etterleves i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Vi samordner statlige interesser og holder overordnede myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Statsforvalteren i Trøndelag har ca. 260 ansatte fordelt på sju fagavdelinger, med kontorer i Steinkjer, Trondheim, Snåsa og Røros.

Klima- og miljøavdelingen har som hovedoppgave å sikre gode livsmiljø og naturmangfold for nåværende og fremtidige generasjoner. Rammen for arbeidet er nasjonal politikk og nært samarbeid med kommuner, næringsliv, organisasjoner og enkeltmennesker i fylket. Avdelingen har et bredt faglig miljø innen forurensning, naturmangfold, vern og arealbruk.