Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger, og de er allerede på god vei.  Bystyret har i energi- og klimaplanen vedtatt mål om 80 prosent reduksjon i direkte klimagassutslipp i Trondheim i 2030, samt ambisjoner om å redusere det samlede klimafotavtrykket til både Trondheim kommunes egen virksomhet og byen for øvrig. 

Disse målene krever kontinuerlig arbeid med analyse av utslippsprofilen til byen og egen virksomhet.  God målstyring krever også utredning av tiltakseffekter – både når det gjelder planlegging og prioritering av tiltak, og i forbindelse med rapportering. Mye av dette arbeidet er knyttet direkte eller indirekte til Trondheim kommunes årlige klimabudsjett. 

Klima- og miljøenheten er organisert under kommunens område for næring, samferdsel, klima og miljø. Klima- og miljøenheten har om lag 55 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning og landbruk. Ansvar for koordinering og videreutvikling av kommunens klimaarbeid er fordelt mellom tre avdelinger – klimavennlig transport, klimavennlig markedsomstilling, og klima og samfunn.

I denne rollen vil du hovedsakelig arbeide med klimabudsjettering, virkemiddel- og tiltaksanalyser og annet kvantitativt- og kvalitativt analysearbeid, inkludert rapportering til bystyret og internasjonalt. Det vil også kunne tilkomme andre arbeidsoppgaver som bidrar til å nå klimaplanens mål.

Stillingen er organisert under avdelingen for klimavennlig transport der hovedansvar for det klimafaglige i klimabudsjettet er plassert. Rollen vil imidlertid involvere tett samarbeid med de to andre klimaavdelingene, og andre fagmiljøer i kommunen for øvrig.

Trondheim kommune har vært i forkant når det gjelder å utvikle klimabudsjett som administrativt og politisk styringsverktøy, og i denne rollen vil du ha muligheten til å ta dette arbeidet videre. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med og videreutvikling av det årlige klimabudsjettet – inkludert oppdatering av utslippsregnskapet og -framskrivninger.  Dette vil involvere dialog og samarbeid med både kolleger i kommunen og eksterne aktører om klimatiltak og effektberegninger m.m.
 • Arbeid med klimagassregnskap for Trondheim by, inkludert dialog med Miljødirektoratet om videreutvikling av det kommunefordelte utslippsregnskapet
 • Bidra til å identifisere nye tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslipp i Trondheim, og gjennomføre analyse av disse
 • Støtte kolleger og andre aktører med tiltaksberegninger m.m.
 • Bidra til metodeutvikling for klimagassregnskap for Trondheim by og egen virksomhet
 • Internasjonal rapportering til for eksempel The Climate Disclosure Project
 • Bidra i arbeidet til avdeling for klimavennlig transport, med særlig fokus på tiltaks- og virkemiddelanalyse

Kvalifikasjoner:

 • Minimum mastergrad i Industriell økologi eller annen mastergrad med grunnkompetanse i ulike metoder for klimagassregnskap, for eksempel LCA
 • Gode analytiske evner og tallforståelse 
 • God kommunikasjons- og fremstillingsevner
 • Kompetanse på datahåndtering, statistikk og IT-verktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er også ønskelig med:

 • Kjennskap til og gjerne erfaring med hvordan man arbeider med klimatiltak og klimagassregnskap lokalt, og relevante nasjonale og internasjonale verktøy 
  (Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap, Global Protocol for Community Scale Emissions for eksempel)
 • Klima- og miljøkompetanse, gjerne relatert til klimagassutslipp fra ulike lokale kilder
 • Erfaring med prosjektgjennomføring- og rapportering

Personlige egenskaper:

 • Du evner å ta initiativ og skape entusiasme for nødvendige endringer.
 • Du har pågangsmot og er løsningsorientert.
 • Du er analytisk og strukturert, med evne til å styre egen hverdag.
 • Du kan både samarbeide og jobbe selvstendig.

Arbeidsgiver tilbyr:

 • Muligheten til å gjøre en klimainnsats for Trondheim her og nå!
 • Meningsfylte, spennende og varierte oppgaver
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kommunens pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale
 • Sykkelparkering

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber de for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Kommunen er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos dem finnes det spennende karrieremuligheter innen et svært bredt spekter av fagfelt.

Åpen – kompetent – modig