Oslo kommune er en av Norges største innkjøpere og bruker anskaffelser som et viktig strategisk virkemiddel. Ifølge Byrådsplattformen skal «Oslo ta nye kraftige grep og lede an i overgangen til en sirkulær økonomi, og være en by med et forbruk innenfor planetens tålegrense». Les mer om kommunens ambisjoner og strategiske føringer her.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) og avdeling for innkjøpstjenester er Oslo kommunes sentrale innkjøpsenhet, kompetansesenter og strategiske pådriver innenfor anskaffelser. I avdeling for innkjøpstjenester vil du bli del av et sterkt fagmiljø innen anskaffelser og samfunnsansvar. Som del av seksjon for samfunnsansvar vil du jobbe sammen med 23 kolleger med sterk kompetanse innenfor etisk handel, forebygging av arbeidslivskriminalitet, sirkulær økonomi, klimavennlig transport, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, bærekraftige materialer og bærekraftig mat. Les mer om UKEs arbeid med samfunnsansvar i anskaffelser her.

Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk. Den fagansvarlige har ansvar for å sikre strategisk utvikling og operasjonalisere kommunens ambisjoner for sirkulær økonomi knyttet til anskaffelser og forbruk gjennom UKEs rolle som sentral innkjøpsenhet, kompetansesenter og strategisk pådriver i kommunen.  

Viktige satsningsområder er å legge til rette for at kommunens anskaffelser fremmer løsninger som har lavest klima- og miljøfotavtrykk og ressursbruk igjennom hele levetiden, og realisere dette gjennom kommunens innkjøpsatferd. Dette innebærer økt fokus på innovasjon, sirkulære forretningsmodeller og en omstilling mot et mer sirkulært forbruk. Kommunen skal utnytte det de allerede eier bedre, og prioritere størst mulig grad av vedlikehold, reparasjon, redesign, sambruk, ombruk, bruktkjøp og materialgjenvinning i anskaffelser og som forbruker. Når det er nødvendig å kjøpe nytt skal vi prioritere produkter og løsninger som er egnet til å vare, og som kan fungere i en fremtidig sirkulær økonomi.  

Arbeidsoppgaver:

Fagansvarlig sirkulær økonomi har det overordnede ansvaret for at anskaffelser brukes strategisk slik at Oslo kommune oppnår vedtatte målsetninger for redusert materielt forbruk og sirkulær økonomi. I dette inngår: 

 • Lede team på sirkulær økonomi og fagteamet på tvers i avdeling for innkjøpstjenester  
 • Utarbeide og vedlikeholde strategier og beslutningsdokumenter for måloppnåelse og gevinstrealisering 
 • Jobbe for at nye arbeidsmetoder, teknologier og innovative og effektive løsninger som understøtter sirkulær omstilling blir pilotert i kommunens anskaffelser 
 • Skape arenaer for deling av beste praksis i Oslo kommune 
 • Være oppdatert på beste praksis gjennom aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, prosjekter og arrangementer, og omsette dette til strategisk utvikling av fagområdet 

Kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning med master innen relevant fagområde. Relevant erfaring med gode resultater kan kompensere for manglende utdanning. 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • Gjerne kunnskap om/erfaring med samspillet mellom samfunnsansvar og offentlige anskaffelser  
 • Kunnskap innenfor relevante fagområder som sirkulær økonomi, klima og miljø, bærekraftig og redusert materielt forbruk
 • Erfaring med prosjektarbeid – og ledelse er en fordel  
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser er en fordel 

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, grundig og har god vurderingsevne  
 • Du er åpen, sosial og samarbeidsorientert  
 • Du har gode koordinerings-, kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Du er offensiv, handlekraftig og gjennomføringssterk  
 • Du evner å løfte blikket og har god oversikt over helheten 

Arbeidsgiver tilbyr:

 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring  
 • Lønnstrinn 45-59 (pt. mellom kr 646 800 kr og 849 300 årlig) For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • Fleksitidsordning   
 • Sentral beliggenhet med gode offentlig kommunikasjonsmuligheter 

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør. De ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som skal understøtte virksomhetenes behov for effektiv digitalisering og gode digitale arbeidsverktøy for de ansatte. Deres 463 ansatte leverer et bredt spekter av frivillige og obligatoriske fellestjenester til kommunens 50 virksomheter innen blant annet IT, anskaffelser, prosjektledelse, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap, økonomi og kommunikasjon.

UKE gir kommunens virksomheter tilgang til smarte, samordnede og universelt utformede arbeidsverktøy, slik at innbyggere og næringsliv får et mest mulig effektivt og godt møte med kommunen.