Mattilsynet har ledig 2 faste stillinger og en 2-årig prosjektstilling innen sirkulær bioøkonomi og bærekraft i seksjon planter og innsatsvarer. Den ene faste stillingen vil hovedsakelig jobbe med animalske biprodukter. Den andre faste stillingen vil jobbe i krysningspunktet mellom animalske biprodukter, fôr og gjødselvarer, med hovedvekt på gjenbruk av ressurser. Den 2-årige prosjektstillingen vil hovedsakelig jobbe med Mattilsynets leveranser under samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr, i tett dialog med både de øvrige nyansatte og resten av seksjonen.

I Mattilsynet er de stolte av deres samfunnsoppdrag og visjon – sammen trygger vi framtiden for mennesker, dyr og natur. De jobber blant annet for at biologiske ressurser skal bli brukt om igjen i giftfrie kretsløp, så høyt som mulig i verdihierarkiet, og samtidig bidra til verdiskapning. Det at ressurser blir brukt til mat, fôr, gjødselvarer eller bioenergi, er langt å foretrekke fremfor forbrenning, deponering og forurensning. Mattilsynet har et mål om å bidra til bærekraftig produksjon av norske fôrråvarer, for å øke graden av selvforsyning. Og på sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder. 

For å få til dette må de sørge for at regelverket ikke skaper unødvendige hindringer og at de kravene som gjelder er enkle å forstå, med god veiledning. Dette krever igjen god dialog med næringen og forskningsmiljøer, samt at vi aktivt påvirker regelverksprosesser i EU og samtidig gjør det vi kan nasjonalt. 

Du vil bli en del av seksjon planter og innsatsvarer, i avdeling regelverk og kontroll ved Mattilsynets hovedkontor. Seksjonen består av litt over 20 engasjerte medarbeidere spredt på flere kontorsteder. De har ansvar for fôr til landdyr og akvakultur, gjødselvarer, animalske biprodukter, plantevernmidler, genmodifiserte organismer, økologisk produksjon, plantehelse og såvarer. Bærekraft er en rød tråd gjennom arbeidet deres og det de ønsker å oppnå. Din innsats kan være avgjørende, og de ser frem til å treffe deg!    

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver knyttet til samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr
 • Regelverksutvikling, regelverksfortolkning og veiledning, særlig innenfor temaene fôr, animalske biprodukter og gjødselvarer
 • Bidra til strategisk og faglig kompetent utvikling av seksjonens fagområder
 • Samarbeide med næring, kunnskapsinstitusjoner, direktorater og andre relevante aktører
 • Bidra til enhetlig oppgaveløsning, og til at avdelingen og Mattilsynet leverer på det som har høyest prioritet. Her vil du ha mulighet til å bidra også utenfor seksjonens områder.

Kvalifikasjoner:

Du må:

 • Ha relevant høyere utdanning innen naturvitenskapelige fag på masternivå, for eksempel innenfor veterinærmedisin, fiskehelsefag, mikrobiologi, eller annet innenfor et naturvitenskaplig fagområde
 • Ha sansen for klart språk, og kunne skrive meget godt på norsk og godt på engelsk
 • Være komfortabel med å snakke norsk og engelsk, og kunne gjøre deg godt forstått på begge språk

De ønsker også at du:

 • Har erfaring fra arbeid med animalske biprodukter
 • Har erfaring fra arbeid med fôr
 • Har erfaring fra arbeid med gjødselvarer
 • Har erfaring fra arbeid med regelverksforståelse

Mattilsynet kommer til å vurdere hvordan kandidatenes utdanningsbakgrunn og erfaring utfyller hverandres og seksjonens kompetanse for øvrig. 

Personlige egenskaper:

 • Du jobber strukturert, og bidrar til fremdrift og sluttføring
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt med andre
 • Du er lojal til prioriteringer, og bidrar gjerne på andre områder i Mattilsynet når det trengs
 • Du har interesse for digitalisering og forbedringsarbeid, og motiveres av å utnytte teknologi til å skape effektive arbeidsprosesser

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Arbeidsgiver tilbyr:

 • 2 faste stillinger og 1 midlertidig stilling som rådgiver(1434) eller seniorrådgiver(1364) med lønn etter avtale, avhengig av utdanning, erfaring og kompetanse. For tiden fra kr. 600 000,- til kroner 800 000,- (ca. ltr. 61 – 77) for tilsvarende stillinger i Mattilsynet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • En spennende, faglig rolle hvor du kan påvirke hvordan vi løser et viktig samfunnsoppdrag
 • Hektisk og krevende arbeid, som også er lærerikt og meningsfylt
 • Et glødende engasjert arbeidsmiljø
 • Fine og moderne kontorlokaler, fortrinnsvis i Bergen, Ski eller Oslo. Arbeidssted ved andre av Mattilsynets lokasjoner kan vurderes.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger. 

I Mattilsynet er målet at de sammen skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur. De er 1.250 fagfolk med tverrfaglig kompetanse på tvers av mange fag, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Foruten hovedkontoret finnes det fem regioner, og en tilstedeværelse i hele landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Infovideo om Mattilsynet