Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, samtidig som vi skal sikre bærekraftig arealbruk og ivareta naturmangfoldet. Vi skal omstille oss til en sirkulær økonomi og begrense forurensning. Utslipp må kuttes både hjemme og langs verdikjeden av varer og tjenester. Næringslivet og finansnæringen spiller en avgjørende rolle.

EUs grønne giv setter fart på omstillingen, og det kommer en rekke nye reguleringer som treffer norsk næringsliv og peker retning. EUs nye Corporate Sustainability Reporting Directive og taksonomiforordningen pålegger selskaper omfattende rapportering på klima og andre miljømål. Som fagetat på klima og miljø sitter Miljødirektoratet på dybdekunnskapen om mange av temaene virksomheter skal rapportere på – som klima, forurensing, vannforvaltning og naturmangfold.

Miljødirektoratet styrker nå arbeidet med bærekraftig finans. De ønsker å øke kompetansen om nye rapporteringskrav for norsk næringsliv for å kunne bidra mer målrettet med god informasjon på de ulike fagområdene. Til dette trenger de mer kompetanse på hva virksomheter trenger for å kunne sette seg ambisiøse klima- og miljømål, og kunne rapportere godt på utviklingen.   

Miljødirektoratet ser etter deg som har erfaring med bærekraftsrapportering, og god kjennskap til relevante standarder. Hos dem får du mulighet til å lære mer om klima og miljø, utvikle deg i samarbeid med svært kompetente og engasjerte kollegaer, og å bidra på et viktig fagområde som er i rask utvikling.

Stillingen er plassert i seksjon for utslippsregnskap og metode i klimaavdelingen. Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle veiledning for virksomheter i samarbeid med eksperter på de ulike miljøtemaene. I første omgang er klima hovedtema.
 • Koordinere arbeidet med virksomheters bærekraftsrapportering på tvers av direktoratet.
 • Følge regelverksutvikling i EU, og bidra med råd til departementet.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Helst minst to års relevant erfaring.
 • Kjennskap til relevante standarder innen bærekraftsrapportering.
 • Kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.
 • God tallforståelse og erfaring med Excel.

Egenskaper:

 • Trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre, og trives med å ha ansvar for framdrift og kvalitet.
 • God til, og trives med, å veilede andre.
 • Analytisk, og god til å sammenstille og analysere data og informasjon.
 • Du setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger, og trives med tidvis høyt arbeidstempo.

Arbeidsgiver tilbyr:

 • Fast stilling som seniorrådgiver med lønn fra kr 553 500 (ltr. 60) til kr. 839 900 (ltr. 80) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.
 • Unik mulighet til å samarbeide med eksperter på alle miljøområder og bygge bred miljøfaglig kompetanse.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden.
 • Fleksible arbeidstidsordninger, og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. 

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Direktoratet utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer de størst mulig faglig tyngde i deres leveranser.

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.