Tema: Togradersmålet
Det internasjonale samfunnet ble i Paris-avtalen enig om et mål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til "godt under" 2 grader over førindustrielt nivå.