Høring i Klimaomstillingsutvalget

Se opptak av åpen høring med Kristin Halvorsen og Terje Osmundsen fra Klimaomstillingsutvalget.

Høringen ble sendt direkte fra SoCentral i Oslo tirsdag 3. mars.

Et utvalg satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse skal denne våren utarbeide et sett anbefalinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en omstilling i tråd med målene i Paris-avtalen på en vellykket måte. Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen.

Tirsdag 3. mars er det høring både i Bergen og Oslo. I Oslo har 22 organisasjoner meldt seg på til å gi forberedte innspill. Det blir også anledning for påmeldte i salen til å komme med korte forslag og kommentarer til slutt.

Dette er noen av spørsmålene som blir drøftet på høringen:

  • Hvordan kan vi få til en omstilling som samler folk og virksomheter på tvers av geografi, samfunnslag og politisk ståsted?
  • Hvilke rammer må settes for å sikre at omstillingen skjer på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske petroleumseventyret?
  • Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Hva bør utvalget legge vekt på her?
  • Utvalget skal i sin innstilling legge til grunn at global, europeisk og innenlandsk klimapolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet, det vil si en halvering av globale utslipp innen 2030, og for Norges del å bli klimanøytral innen 2050. Hvordan bør norsk petroleumspolitikk innrettes slik at den er forenlig med at klimamålene nås?

Vi minner også om muligheten til å gi skriftlige innspill til utvalget her.