Klimakur 2030: Presentasjon av forslag til utslippskutt

Se opptak av seminar med presentasjon av Klimakur 2030, statlige fagmiljøers forslag til hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

Som del av Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 (sammenlignet med 1990-nivået). Norge har inngått en avtale med EU om felles gjennomføring av 2030-målet.

Klimakur 2030 inneholder forslag til tiltak for hvordan Norge kan kutte 50 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor (sammenlignet med nivået i 2005). Dette gjelder hovedsakelig sektorene transport, oppvarming i bygg, avfall og landbruk. Utslipp i disse sektorene er ikke inkludert i EUs kvotemarked.

Følges av stortingsmelding

Klimakur 2030 er utarbeidet av en faggruppe der Miljødirektoratet har ledet og koordinert arbeidet. Gruppen består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Rapporten vil være et viktig faglig underlag når regjeringen skal legge fram en stortingsmelding senere i år for hvordan den skal nå utslippsmålene for 2030.

Avtalen med EU forplikter Norge til å kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent i 2030 (sammenlignet med 2005). I Granavolden-plattformen gikk regjeringen inn for et skjerpet mål på 45 prosent.

Regjeringen ba faggruppen utrede større kutt enn dette – 50 prosent. Klimakur 2030 presenterer altså flere tiltak enn det som må til for å nå 2030-målet.