Gjør det mulig med sol, vind og vann på tanken i hele Norge!

Elbilen og hydrogenbilen muliggjør en fornybar og utslippsfri energikjede. Kommunene kan være pådrivere.

Konferanse: Klima og kommunene
15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

Rundt 70 prosent av verdens oljeforbruk skjer i transportsektoren, inntil nylig nesten uten konkurranse fra andre energikilder. Men de siste årene er det kommet store endringer. Ta for eksempel elbil. Elbilen er gått fra utforskingsstadiet og å være noe for spesielt interesserte, til nesten å bli allemannseie. Elbilene og hydrogenbilene er en avgjørende brikke for å komme fra fossilsamfunnet over i det fornybare. For vi trenger jo å transportere oss selv og ting og tang vi måtte ønske å frakte, og mange både må og vil bruke bil. Men den trenger altså ikke forurense!

Elbilen og hydrogenbilen muliggjør en fornybar og utslippsfri energikjede. Du kan putte sol og vind og vannkraft på tanken.

Mange kommuner henger etter – noen går foran

På sikt vil dette kunne eliminere store deler av verdens oljeforbruk. I Norge har vi i dag gode kjøps- og bruksincentiver for elbil, og vi ser at de virker. Det ruller over 30.000 elbiler på norske veier, og vi har 25 prosent av Europas elbilmarked. Men kommunene henger etter! Hoveddelen av disse elbilene er i privat eie, bare noen få er eid av kommunene. I flere kommuner fyller også ladeplassene seg opp, og man ligger på etterskudd med utbygging av infrastrukturen.

Skisse av et utslippsfritt energisystem (kilde: Zero)
Skisse av et utslippsfritt energisystem (kilde: Zero)

Men heldigvis: Stadig flere kommuner går til innkjøp av elbiler – og noen kommuner går foran. Oslo, Østfold og Bergen har vedtatt at de ikke skal kjøpe inn flere fossile kjøretøy, med mindre transportbehovet ikke kan dekkes med fornybar teknologi. De viser at en offensiv satsning er mulig, investering i fornybarteknologi er en fordel.

Bergen har stegvis prøvd ut elbiler i ulike deler av kommunen, i ulike tjenester og med ulike biler. Både hjemmehjelp, vaktmestre, kartverk og internpost bruker nå elbil. De så at dette var mulig og har prøvd det ut. Derfor er det bare for alle andre å følge etter.

Et vedtak som sier at man ønsker å skifte til biler på fornybart drivstoff, fordrer også at man må se etter muligheter for å gjennomføre transportbehovet med fornybar energi hver gang man gjør et nytt innkjøp, så man kan ta den nye teknologien og de nye kjøretøyene i bruk på stadig nye områder.

Sjekkliste for kommuner

Det er også viktig å følge opp et slikt vedtak. Spør hvorfor fossile biler er valgt når enhetene i kommunen gjør dette. Hva er barrierene?

  • Er det mangel på tilgang på ladeplasser?
  • Er det mangel på kunnskap om hva som finnes av elbiler og hva disse kan gjøre?
  • Er det økonomi?
  • Er det at man helst vil gjøre det samme som sist, fordi dette er tryggest?

Det er mange ulike grunner til at fossilbilene fortsatt velges, selv om elbilene kan dekke behovet, og hydrogenbilene snart kommer på markedet.

Samtidig som kommunen bør bytte ut alle egne biler, må man legge til rette for at innbyggerne kan gjøre det samme. De fleste steder er jo innbyggerne kommet lengre enn kommuneadministrasjonen. Det må finnes ladestasjoner tilgjengelig, elbilene må favoriseres på parkeringsplassene. Det må legges til reguleringer som sikrer at alle nye bygg får 50 prosent ladedekning i boligkomplekser og 20 prosent på næringsbygg (med 20 nye prosenter tilgjengelig i bakken). Så kan de fremtidige beboerne trygt velge elbil og vite at de kan lade den både hjemme og på jobb om man har lang vei. For det er elbilene som er på vei inn. De vil ta over.

Vi må tilrettelegge og utbedre vår infrastruktur så den er klar for et fornybart transportsystem. Vi kan ikke begynne med dette når bilene er der. Vi må gjøre det klart nå, til de bilene som alt er her og de som kommer. På den måten, gjennom egne biler og gjennom infrastruktur, er kommunen en pådriver i det grønne skiftet. Den blir en del av løsningen.