Har kommunen viljen, har Enova verktøyet

Enova har støtteprogram tilpasset kommunenes behov for energi- og klimatiltak. Verktøykassen finnes. Bruk oss.

Konferanse: Klima og kommunene
15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

Enova har et viktig og ærefullt oppdrag: Vi skal bidra til den miljøvennlige energiomleggingen som er helt nødvendig for at Norge skal nå sine klimamål. Det gjør vi ved å investere pengene fra Energifondet i gode energi- og klimatiltak. Selv om en god del av pengene går til kommunale prosjekter, etterlyser vi flere søknader fra kommunene. Vi tror ikke det skorter på politisk vilje, men vi vet at økonomiske utfordringer ofte setter en stopper for gode prosjekter. Det er derfor Enova finnes. For å utløse de gode energi- og klimaprosjektene som ellers ikke ville blitt til. Vi skal gjøre det som synes vanskelig mulig.

Klimatiltak: Energisparende vannanlegg i Fjell kommune. (Foto: Enova).
Klimatiltak: Energisparende vannanlegg i Fjell kommune. (Foto: Enova).

Vi har mange gode eksempler på at kommunene og Enova samarbeider om felles mål. Siden 2006 har kommunene kunnet søke Enova om støtte til kartlegging av aktuelle klimatiltak. Nesten halvparten av landets kommuner har fått støtte til å se på mulighetene innen bygg, anlegg, varme og infrastruktur. Kartleggingen har resultert i nye prosjekter med og uten Enova. Vi har gjennom økonomisk støtte bidratt til at cirka 50 kommuner har investert i nye løsninger som reduserer energibruken. I andre tilfeller har kartleggingen avdekket tiltak som har vært så økonomisk lønnsomme at Enova-støtte ikke har vært nødvendig.

Det er det som er så flott med tiltak som reduserer energibruk – i tillegg til at det er gode miljøtiltak, kan kommunene spare store penger på reduserte utgifter. Vi må få slutt på den helt unødvendige energisløsingen i kommunale bygg. Dersom Norge og norsk næringsliv skal fortsette å vokse i framtiden, må energibruken være fornybar. Den enkleste og billigste måten å sørge for at vi har nok fornybar energi til å sikre en bærekraftig vekst, er å ta ut det store potensialet som ligger i energieffektivisering. Derfor er det ikke bare viktig å redusere den fossile energibruken som umiddelbart gir utslippskutt, men også bruken av elektrisitet. Sløsing er aldri bra. Pengene kommunene sparer på energieffektivisering kan brukes på andre tiltak.

Enova har som klimainvestor gleden av å se at det nå gjennomføres mange gode energi- og klimatiltak over hele landet.

  • I Rygge i Østfold har kommunen laget en ENØK-analyse for alle kommunale bygg. Målene var å redusere både energibruk og klimautslipp med 10 prosent innen 2018. Klimamålet er allerede nådd.
  • Rælingen kommune i Akershus har gjort den samme kartleggingen av 28 av kommunens bygg. Her er målet å redusere energibruken med 20 prosent i byggene. Det vil gi en energibesparelse på hele 3 GWh.

De fleste byggene som finnes i kommunene våre i dag, vil også være her om 40 år. Derfor er det god samfunnsplanlegging å gjøre byggene energismarte så snart som mulig.

Et annet eksempel på god planlegging finner vi i Fjell kommune i Hordaland. Da kommunen uansett måtte bygge et nytt vannanlegg, valgte de å bygge anlegget høyere opp i terrenget enn det de har i dag. Dermed slipper de å bruke så mye energi på å pumpe vannet opp til forbrukerne. Enova har investert 720.000 kroner i prosjektet, som skal gi en årlig energibesparelse på 720.000 kWh.

I Bergen er vi stolt av å ha bidratt til Norges første landstrømanlegg for offshore-skip som ligger i kai. Når skipene kan bruke strøm i stedet for diesel, reduseres både CO₂-utslipp og energibruk.

Om vi skal lykkes i møte med klimautfordringene, er vi avhengig av å se all energibruk og alle klimautslipp i sammenheng og planlegge på tvers av ulike sektorer. Det gjelder også i kommunene. Kommunene kan legge til rette for infrastruktur for fjernvarme og bioenergi, gode boligområder med fokus på energieffektivitet og energieffektiv industri. Enova har støtteprogram tilpasset alle disse områdene. Dermed kan vi bidra til at helheten i klimaplaner blir realisert.

Enova varslet nylig at vi avvikler kartleggingsstøtten til kommunene. Siste frist for å søke er 1.desember. Tiden for kartlegging er over. Nå vil vi bruke midlene våre på å bidra til at mange gode kommune-tiltak blir gjennomført. Det er ikke bare på grunn av at vi kan bidra med kapital at kommunene bør samarbeide med oss. Når vi velger å investere i et prosjekt, innebærer det også en kvalitetssikring av prosjektet og en trygghet for kommunene. Vi har en klar ambisjon om å ikke bruke pengene våre på dårlige prosjekter, og det ligger derfor grundige vurderinger bak når vi investerer i prosjekter som gjør norske kommuner grønnere.

Verktøykassen finnes. Bruk oss.