Bil: Lavere utslipp og lavere avgifter

Siden 2006 har engangsavgiften (kjøpsavgift) per bil gått ned med rundt 40.000 kroner i Norge. Samtidig har CO₂-utslippene fra nye biler gått ned med rundt 25 prosent. Også utslippene av partikler og NOX fra bilparken er på vei nedover. Den viktigste forklaringen er Regjeringens avgiftspolitikk.

Dette er ikke mine ord, men de klare konklusjonene fra rapporten Evaluering av endringene i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011 (pdf) som Vista Analyse la fram i forrige uke. Figur 1 under viser gjennomsnittlig CO₂-utslipp fra nye personbiler for Norge og EU, samt anslått utvikling uten avgiftsendringene vi har gjennomført. Før avgiftsendringene lå utslippene fra norske biler markert over de andre europeiske landene. Nå ligger vi rett under.

Utslippene av CO₂ er redusert med om lag 1,5 tonn over bilens levetid. Dette har skjedd til tross for at inntektsveksten i Norge har vært sterkere og arbeidsledigheten lavere enn i andre europeiske land. Noe som skulle tilsi høyere utslipp.

Rapporten fra Vista Analyse har også konklusjoner om dieselbiler. Fra 2000 til 2007 økte salget av dieselbiler sterkt i Norge, fra 10 til 75 prosent av det totale bilsalget. Mange har i ettertid kritisert Regjeringen for dette. Men realiteten er at avgiftene ble lagt om fra 2007, og etter 2007 flatet dieselandelen helt ut (og nå er den på vei ned). Rapporten fra Vista Analyse viser at avgiftsendringene forklarer bare omtrent 10 prosentenheter av den samlede økningen i dieselandelen i forrige tiår. Fasiten er altså veldig forskjellig fra det inntrykket som våre politiske motstandere har forsøkt å skape. (se eksempler på kritikk fra Venstre herog Fremskrittspartiet her)

Figur 2. Andelen nye personbiler med dieselmotor i Norge og EU-15, samt anslått andel uten avgiftsendringene etter 2006. 2001 til 2012, prosent.

Endringene i bilavgiftene de siste årene har skjedd etter omfattende og god kontakt med både bilbransjen og miljøbevegelsen. Det er viktig. Jeg er glad for at vi i fellesskap ser ut til å ha funnet en oppskrift som virker: Høyere avgifter direkte på utslipp av CO₂ og NOX, og lavere avgift på motoreffekt. I tillegg har vi nå i flere omganger økt vrakpanten og redusert omregistreringsavgiften.

Enda har likevel ikke de samlede norske utslippene av klimagasser gått ned. En viktig forklaring på det er at befolkningen i Norge øker sterkt, mye grunnet økt arbeidsinnvandring. For noen år siden var vi 4 millioner innbyggere, nå er vi over 5 millioner. Økt befolkning i Norge øker ikke de globale utslippene, de bare flytter dem fra andre land (og påvirker den norske statistikken). Det er derfor et viktig tegn på en klimapolitikk som virker at utslippene per innbygger (og per bil) går ned, slik de gjør i Norge nå. De siste årene er de årlige utslippene av klimagasser redusert med rundt 1 tonn per nordmann. (Les mer om dette i Perspektivmeldingensom Regjeringen la fram for et par uker siden).

Vi er likevel langt fra i mål med dette arbeidet. Vi skal ta Norge videre. Utslippene skal mer ned.

Følg meg på twitter: @lundkjetil

Her kan du lese finansminister Sigbjørn Johnsens kommentarer til rapporten fra Vista Analyse.

Kilder: Finansdepartementet, Opplysningsrådet for veitrafikken og Vista Analyse AS.