Brennpunkt kraftmarkedet

NRKs Brennpunkt forsøkte å “avkle” kraftbransjen i sitt program tirsdag 8. november, men fortalte ikke hvordan EUs klimapolitikk påvirker det norske kraftmarkedet – et helt avgjørende poeng for å forstå hvordan kraftmarkedet fungerer.

Premissene for NRK-programmet var i høy grad definert av Are Tomasgard, nyvalgt ordfører i Sørum for Ap, sterk motstander av kraftkabler til utlandet, og inntil nylig spesialrådgiver i fagforbundet Industri Energi.

I dagene etter programmet pågikk det en ganske intens diskusjon på twitter mellom Tomasgard og andre aktører og observatører i feltet. Undertegnede har gitt Tomasgard stor ros for lobbyjobben han har gjort – men samtidig påpekt en grunnleggende mangel i Brennpunkts fremstilling, nemlig at forholdet mellom EUs klimapolitikk og det norske kraftmarkedet ikke ble forsøkt forklart. Det er nemlig her man finner den viktigste årsaken til at kraftprisene har økt de siste årene, og årsaken er at CO₂-utslipp har fått en pris gjennom kvotemarkedet. Dette er komplisert, men forklarlig. Det er slapt av en ressurssterk redaksjon som NRK-Brennpunkt ikke å se nærmere på dette når de først bruker tid på å lage et program som skal avsløre myter om  kraftmarkedet.

Men får ikke vi strømmen vår fra vannkraft? Jo, men CO₂-kostnaden i fossil kraftproduksjon reflekteres likevel i strømprisen fordi prisen i det nordiske kraftmarkedet normalt settes av kostnaden ved kull + CO₂. Sammenhengen  er udiskutabel. Nøyaktig hvor mange øre dette betyr for hver kwh den norske  forbrukeren betaler er varierende, men forskere i Thema Consulting som har sett på dette viser at “kvoteprisen slår inn i prisen på norsk vannkraft med om lag 0,6  Euro per MWh per euro i kvotepris for CO₂”. Oversatt til “norsk” betyr dette at  en kvotepris på omkring 10 Euro, slik vi har nå, løfter kraftprisene i Norge  med snaut 5 øre per Kwh. En kvotepris på 20 Euro, vil således gi en virkning  på 10 øre per Kwh.

Dette er veldig godt forklart i en rapport fra Norsk Industri – og bygger på et arbeid som Thema Consulting har gjort for Norsk  Industri, Energi Norge og fagforbundet Industri Energi. Rapporten ble lagt frem  på Energirike-konferansen i Haugesund i august der NRK-Brennpunkt gjorde en del  av intervjuene til programmet, men dette fikk altså ikke reporteren med seg.

Konsekvensen av dette systemet er at verdien av den norske vannkraften øker. En ekstra premie på 5 øre per Kwh gir en “bonus” på omkring 6 milliarder kroner i året med en kraftproduksjon på 125 TWh. En dobling av karbonprisen fra 10 til 20 Euro, vil doble “bonusen” til 12 milliarder kroner.

De som betaler regningen er forbrukerne – både husholdningene og industrien. Vinneren er i hovedsak staten og kraftselskapenes eiere, altså i all hovedsak staten, kommuner og fylkeskommuner.