Datadrevet utslippskutt i transportsektoren

Et nytt dataverktøy vil gjøre det mulig å sammenlikne livsløpsutslippene mellom ulike transportmidler, enten det er fossile og elektriske biler eller kollektivtrafikk, skriver Entur-sjef Christel Elise Borge.

Veitrafikken utgjør omtrent halvparten av utslippene fra transportsektoren i Norge. For å nå våre forpliktelser i klimaavtalen med EU, må vi redusere utslipp fra transport av både personer og gods.

Et viktig virkemiddel er å øke andelen som benytter kollektivtransport og bruker elektriske transportmidler. For å kunne vite hvilke tiltak som har størst effekt, må vi ha data om CO₂e-utslippene til de kollektive og elektriske transportmidlene gjennom hele livsløpet. For at dataene skal bli korrekte og sammenlignbare, må vi også ha en ensartet måte å beregne utslipp på tvers av sektoren.

Det tverrsektorielle datasamarbeidet og Sintef har med støtte fra Bane NOR, Vy, Ruter, Norske tog, Miljødirektoratet, Revisorforeningen og Brønnøysundregistrene derfor utviklet en standardisert beregningsløsning, som beregner utslipp fra bruk av kollektive transportmiddel.

Hva er det tverrsektorielle datasamarbeidet?

Det tverrsektorielle datasamarbeidet i samferdselssektoren startet opp i mars 2022.

Samarbeidet er initiert og finansiert av Samferdselsdepartementet og består av Avinor, Bane NOR, Entur AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen. Entur har det koordinerende ansvaret for prosjektet.

Vi jobber for økt deling og utnyttelse av data i samferdselssektoren. Formålet er å realisere samarbeidets ambisjon om å tilrettelegge for bedre, mer effektive og bærekraftige tjenester og beslutningsgrunnlag for innbyggerne, transportvirksomheter og øvrige beslutningstagere i samfunnet.

Hva ligger bak den standardiserte beregningsløsningen?

Bakgrunnen for ideen om den standardiserte beregningsløsningen var et ønske fra virksomheter innenfor kollektiv- og samferdselssektoren om å synliggjøre og beregne nasjonale utslippsdata på reiser i Norge. For at dette skulle være mulig, var første steg å etablere en felles standard for utslippsberegninger i sektoren.

Basert på krav fra GHG-protokollen og ISO 14083:2023 «Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations», er det laget en standard som kan benyttes til å beregne utslipp av CO₂-ekvivalenter (CO₂e) i norsk kollektivsektor. Standarden inkluderer både direkte utslipp under bruk av et transportmiddel og utslipp forbundet med produksjon av transportmiddelet. I fremtiden er det også et mål å inkludere utslipp ved utbygging og vedlikehold av infrastruktur.

Prosjektet tok i bruk Sintefs Energimodul for å beregne selve utslippene på en gitt strekning. Dette er en fysikkmodell som blant annet kan beregne utslipp fra biltrafikk, tog, skip og fly. Energimodulen kan med utgangspunkt i en reiserute og den utarbeidede standarden beregne CO₂e-utslipp fra en gitt type transportmiddel.

Modellen tar hensyn til flere parametere i utslippsberegningen: Reiserutens geometri, fart, kjøretøyets vekt, bremsing, akselerering og kjøretøyets utforming og luftmotstand. Sintef har definert standard kjøretøy som benyttes til bruk i dataproduktet for beregning av utslipp på planlagte kollektivruter. Dette gjør at brukere slipper å definere alle parametere for hvert enkelt kjøretøy, hvis man ikke har denne informasjonen.

Beregningene fra Energimodellen blir kvalitetssjekket med reelle tall fra for eksempel strømmålerne på togene. Slik sørger Sintef for at beregningene er så nøyaktige som mulig og har minst mulig feilmargin.

Til sammen utgjør standarden og energimodulen et dataprodukt som kan brukes for å beregne CO₂e-avtrykket til alle planlagte kollektivreiser i Norge. Dataproduktet kan også brukes for å sammenligne avtrykket fra å reise samme rute med en fossildrevet eller elektrisk bil.

Beregningsløsningen har mange bruksområder

Den standardiserte beregningsløsningen har mange ulike bruksområder. Her er noen eksempler:

Kollektivaktørene kan integrere løsningen i egne applikasjoner og reisesøk via et API. Dette gjør det mulig å vise sluttbrukere CO₂e-utslippet ved en planlagt reise og sammenligne utslippet til ulike reisemåter og reiseruter. Utslipp fra elektriske og fossile passasjerbiler kan også angis, slik at den reisende kan se besparelsen ved å velge kollektivt.

Basert på dette vil forhåpentligvis flere velge den minst utslippsintensive reisemåten der det er praktisk og økonomisk. Løsningen gir også brukerne mulighet til å ha en oversikt over egne reiseutslipp over tid.

Standarden som ligger til grunn for beregningene av CO₂e, er basert på ISO 14083:2023 og prinsippene fra GHG-protokollen. Derfor kan løsningen brukes som grunnlag for både lovpålagt og frivillig bærekraftsrapportering. Dette kan lette rapporteringsarbeidet, særlig for små og mellomstore bedrifter.

Løsningen kan også være et nyttig virkemiddel for virksomheter som har satt seg mål knyttet til å redusere ansattes utslipp fra transport til og fra jobb. Det er mulig å bruke tjenesten for å beregne utslipp fra bruk av elbil eller dieselbil på en strekning, sammenliknet med utslipp fra å bruke bane eller tog på samme strekning. Basert på dette kan de ansatte gis insentiv til å reise til jobb på den mest miljøvennlige måten. Kollektivaktørene selv kan også bruke beregningsløsningen for å planlegge reiseruter og legge opp ruter som gir lavest mulig CO₂e- utslipp.

Standarden kan bli et viktig verktøy i offentlige anskaffelser der klima skal vektes med minimum 30 prosent, for å sammenligne tilbud fra ulike leverandører av transportmiddel og transporttjenester. En utfordring når klima skal settes som tildelingskriterium, er mangel på data og objektive sammenligningsgrunnlag. Her er jobben med standardisering av data og datainnhenting gjort og løsningen kan brukes av offentlige innkjøpere for å score tilbydere basert på CO₂e-intensitet i tilbudte løsninger.

Alle kan få gratis tilgang til løsningen

Formålet med datasamarbeidet er å legge til rette for deling og bruk av data. Det ønskes derfor at flest mulig brukere skal få tilgang til både beregningsløsningen og standarden den bygger på.

Vi oppfordrer derfor alle som ser at dette kan være nyttig, eller som bare er nysgjerrige på løsningen, om å registrere seg via MILJØ – Dataprodukt (entur.org). Innspill og erfaringer fra brukere vil være viktig for tilpasning og videreutvikling av løsningen.