Elbil for alle – norsk elbilpolitikk må fortsette å virke

En ny rapport gir tre råd for å sikre at Norge kommer i mål med sin viktigste klimasatsing, skriver Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Takket være Norges sterkeste klimasatsing, elbilpolitikken, har salget av diesel og bensin for første gang i historien gått ned tre år på rad her i landet.

I april nådde elbilene i Norge en milepæl ved å utgjøre over 10 prosent av den samlede bilparken. Elbilers innvirkning på drivstoffsalget vises nå tydelig. Nedgangen de siste tre årene er faktisk større enn nedgangen under oljekrisen i 1974, etter børskrakket i 1987 og finanskrisen i 2008 – til sammen.

Norges elbilpolitikk har begynt å gi håndfaste resultater. Vi ligger an til å nå klimamålene vi har satt oss for 2020 om innenlands kutt i utslippene. Det må være første gang slike mål innfris.

Hvor bra konkurrerer elbilen i nybilmarkedet?

Stortinget har vedtatt videre satsing på elbil gjennom 2025-målet: Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025. Selv om vi er på vei, er det det langt igjen. Fortsatt selges det flere biler som kan gå på fossilt drivstoff enn elbiler.

Elbiler gjør det best hos forbrukere som ønsker seg de mindre bilene. Nye minibiler og småbiler har en elbilandel på 70 prosent, og for kompaktklassen er samme tall 65 prosent. Blant forbrukere som velger større biler, er det dessverre betydelig færre som velger elbil. Kompakt-SUV, større biler og mellomklassebiler utgjør hele 30 prosent av nybilsalget. Større SUV-er, luksus- og sportsbil utgjør ytterligere 30 prosent av nybilsalget. Når elektrifiseringsgraden i disse to markedene bare er på 30 og 43 prosent, har klimapolitikken et problem.

#Elektrisktransport – eit nyheitsbrev for deg som vil følgje utviklinga mot ein utsleppsfri vegtransport

I nyheitsbrevet #Elektrisktransport presenterer Energi og Klima-redaksjonen data, nyheiter og analyser som følgjer dei industrielle, finansielle og politiske sidene ved overgangen til ein utslippsfri vegtransport. Nyheitsbrevet blir sendt ut ein gong i månaden og har ekstrautgåver ved behov.

Abonner på #Elektrisktransport:

Prisen på bilen i bilbutikken er viktig for om vi som forbrukere velger bensin eller diesel eller elektrisitet. Er dieselbilen først kjøpt, kjører den rundt på veiene i opp mot 20 år. Vi blir låst til en forurensende teknologi dersom det ikke lønner seg å velge elbil. Og man skal huske at selv med lik kjøpssum, så vil ikke alle velge elbil. Elbiler representerer fremdeles ny teknologi, og har ulemper, for eksempel kort rekkevidde og manglende ladeinfrastuktur.

Elbilforeningens nye rapport viser også to andre interessante funn. For det første konkurrerer elbilen mye dårligere hos forbrukere som leaser enn som kjøper. Det er alvorlig fordi halvparten av alle nye biler leases. Elbilandelen i leasing første halvår er bare på 31 prosent, mot hele 66 prosent for nye privatkjøpte biler. To av tre nye fossilbiler leases. Skal vi nå klimamålene våre, må elbilen også lykkes hos forbrukere som leaser.

Her er Norsk elbilforenings tre råd for at elbiler skal bli for alle og at 2025-målet skal innfris:

Råd nr. 1: Bevar momsfritaket lenge nok

Rapporten viser at før avgifter er elbiler mye dyrere enn fossile biler. Det viktigste grepet for å nå 100 prosent utslippsfritt nybilsalg er å bevare de nåværende kjøpsfordelene ved å velge elbiler inntil konkurransesituasjonen tillater endringer. Ved for tidlig innføring av moms vil salget av elbiler stupe. Og rapporten viser at elbiler i de større bilsegmentene er minst konkurransedyktige, og dermed mer sårbare for innføring av moms. Dette er også de segmentene som har de største fossile bilene som forurenser mest.

Elbilforeningens råd er å vente til minst 80 prosent markedsandel for elbil før man starter innføring av en lav momssats. Ulike modeller for innfasing må utredes, men husk at store bilmodeller er mest sårbare mot de fossile bilene, som på sin side har store utslipp. Før man starter en forsiktig innfasing av en lav momssats må man dessuten følge råd 2 og 3.

Råd nr 2: Tett skattehullet i leasingmarkedet

Et oppsiktsvekkende funn i rapporten er at elbiler konkurrer dårlig i leasingmarkedet fordi leasingbiler med utslipp i realiteten bare betaler under halv moms. Dermed er ikke momsfritaket for elbil like effektivt i dette markedet, og elbilandelen er lav blant biler som leases.

Det finnes gode grunner for forbrukere til å velge leasing, men en skatterabatt fra staten på fossile biler bør ikke være en av dem. For å unngå at elbilsuksessen bremses opp, bør man derfor innføre moms på restverdi for biler som selges i bruktmarkedet og som tidligere har fått refundert innbetalt moms.

Råd nr 3: Styrk miljøprofilen i engangsavgiften

De siste årene har engangsavgiften for biler med utslipp blitt kraftig redusert. Dette til tross for at bilene i liten grad kan vise til reelle utslippsreduksjoner. Ladbare hybrider betaler på sin side nesten ikke engangsavgift selv om de har utslipp. For å fortsette elbilopptrappingen, er det helt nødvendig å styrke miljøprofilen i engangsavgiften. Avgiften på biler med utslipp bør økes. Kravet for at ladbare hybrider skal få full vektrabatt bør økes fra 50 til 100 km og deretter kuttes helt fra 2023.

Klimapolitikk med støtte

Norge må ikke risikere å ødelegge sin viktigste klimapolitiske suksess. Skal vi lykkes med å kutte utslipp raskt nok, må alle kunne velge elbiler. De som allerede har gjort valget, er fornøyde. Flere må få muligheten.

Elbilpolitikken har støtte i folket. I befolkningsundersøkelsen Elbilbarometeret fra mars 2020 er 67 prosent er helt enig i at avgiftsfritak er viktig for at nordmenn skal velge elbil neste gang de skal kjøpe bil. Det er ikke så rart, for uten avgiftsfritaket blir elbilene langt dyrere å kjøpe enn bensin- og dieselbiler. Og da vil ikke folk kjøpe elbiler.

Det er også verdt å merke seg at i samme undersøkelse er kun 23 prosent sikre på at politikerne vil sørge for at alle som kjøper ny bil i 2025, velger elbil. Folket har altså ikke tro på at politikerne kommer til å stå løpet ut. Det bør motbevises.

Klimapolitikken må ta hensyn til at Norge er et langstrakt land der noen vil ha behov for bil. Framover må bilene være utslippsfrie.