Fra scenario til strategi: Hva kan Equinor gjøre for klima?

Ifølge Equinors Energy Perspectives ser det svart ut for togradersmålet. Et opplagt spørsmål følger: Hva kan selskapet gjøre for å øke sjansen for at vi likevel lykkes med å nå det?

Scenarioene i Equinors Energy Perspectives representerer interessante fremtidsbilder og de ulike komponentene kan diskuteres i det vide og det brede blant energinerder og -observatører. Men det er mye viktigere å se nærmere på hvordan selskapet faktisk opptrer. Hvilke strategivalg og investeringsbeslutninger blir gjort?

Equinor er inne i en stor endringsprosess. Det har skjedd mye under Eldar Sætre. Statoil-navnet er borte og selskapet skal gradvis omstilles, slik at 15-20 prosent av investeringene i 2030 går til fornybar energi. På den fossile siden sier Equinor at selskapet ikke skal investere i tungolje og viser til nedsalget i canadisk oljesand.

Men er dette noe mer enn en passiv tilpasning til et energimarked i endring?

Eller kan Eldar Sætre og Equinor gjøre mer for å bidra til at den store omstillingen går fortere, ved å ta en tydeligere rolle i overgangen mot nullutslipp? Alle kan redde verden «litt», sa Jan Chr. Vestre under Finans Norges bærekraftkonferanse onsdag. Hans selskap produserer og selger bærekraftige utemøbler.

På den fossile siden av likningen kunne neste steg i lavkarbonretning for eksempel være en erklæring om at Lofoten anses som en tapt sak

Equinor er blant de få selskapene som kan redde verden «mye» – både i kraft av sin størrelse og sin politiske innflytelse og makt. Derfor er det grunn til å peke på Eldar Sætre. Hvordan kan selskapet bidra til at det grønne skiftet går fortere, slik at sannsynligheten for at klimapolitikken lykkes vil øke?

For et stort energiselskap, med røtter i olje, så handler dette om å håndtere overgangen på en god og troverdig måte. Hvordan kan den akselereres?

På den fossile siden av likningen kunne neste steg i lavkarbonretning for eksempel være en erklæring om at Lofoten anses som en tapt sak. Eldar Sætre og Equinor kan rydde vekk Lofoten-spørsmålet fra den politiske agendaen i Norge – en gang for alle. I tillegg kan selskapet legge frem en ny strategi for Arktis, med varsel om kraftig reduserte ambisjoner i nord. Samtidig kunne den internasjonale virksomheten få noen nye retningslinjer. Kanskje burde man konsentrere seg om færre land, der det høstes, heller enn å satse på ekspansjon og vekst?

I tillegg til symboltunge valg som Lofoten, handler det altså om å sende signaler om at investeringene i fossilenergi skal dempes.

På den fornybare siden kan Equinor opplagt trappe opp mye raskere enn vi har sett til nå

For et børsnotert selskap er det alltid viktig hvordan aksjekursen går. Med oljeprisene vi ser om dagen, så øker selskapets lønnsomhet. Ville en strategiendring bety lavere aksjekurser? Ikke godt å si, men solide utbyttebetalinger kunne muligens bidra til å dempe eventuell misnøye hos investorer. For oss som kollektivt utgjør majoritetsaksjonæren – Norges borgere – spiller ikke kortsiktige endringer i aksjekursen noen rolle uansett. Vi eier Equinor med evighetens perspektiv.

På den fornybare siden kan Equinor opplagt trappe opp mye raskere enn vi har sett til nå. Selskapet har bare så vidt begynt å kikke på solenergi, som er den teknologien som uten tvil kommer til å spille størst rolle i overgangen til nullutslipp. Kanskje noen strategiske oppkjøp av selskaper som er gode til å bygge ut solenergi kan gjøre at ekspansjonen kan skje raskere enn den ellers ville ha gjort?

Her er det også et viktig poeng at det i solenergi er kort vei fra beslutning via bygging til produksjon av ren energi. I offshore vind, der Equinor er sterke, er ledetidene årelange. Tilbudet om å bygge ut er også begrenset og det kreves mye involvering fra politisk hold for at prosjekter blir realisert. Sol er helt annerledes. Solenergi kan bygges ut mye raskere og uten at det er så mye myndigheter involvert. Med fallende priser kan man i mange geografier oppnå lønnsomhet uten subsidier.

Det moderne og fornybare energisystemet kommer til å bli bygd rundt sol og vind. Det er solenergien som vil definere spillets regler i de fleste deler av verden. Solenergi har også den egenskapen at den bidrar til å ødelegge lønnsomheten i det gamle energisystemet fordi den i mange markeder vil produsere best når prisene er høyest. Selv om Equinor er en stor spiller i olje og gass, er selskapet en nykommer i kraftproduksjon. Selskapet har, i motsetning til tradisjonelle kraftselskaper, ingenting å tape på at fornybar energi ødelegger forretningsmodellene for kull- og gasskraft.

[rp4wp]

Samtidig er rask vekst i fornybar produksjon av elektrisitet den viktigste forutsetningen for å kunne komme nærmere togradersmålet. Her kan Equinor gjøre en virkelig forskjell.

Det er ingen tvil om at Equinors veivalg blir lagt merke til i den store verden. Stadiet der det var spørsmål om selskapet ville spille en rolle i energiomstillingen er for lengst forlatt. Nå handler det om hvor fort overgangen kan gå. 2018-versjonen av Energy Perspectives er en ny fortelling om at det haster. Klimapolitikk handler om hva som er smart, men også om hva som er rett og galt. Det får sikkert Eldar Sætre en påminnelse om når han sammen med andre oljetopper møter Pave Frans nå i helgen. Det handler om å ta plass på riktig side av historien.