Godt verktøy kan identifisere klimarisiko i hver enkelt kommune

Klimarisiko bør stå høyt på de prioriterte arbeidslistene til de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. Her er et ypperlig verktøy som kan få arbeidet i gang.

Kommunene er førstelinjetjenesten i møtet med klimaendringene. Det er kommunene som må håndtere mange av konsekvensene både av hyppigere skader som skyldes klimaendringene, men også det som kalles overgangsrisiko – for eksempel at en del kommuner risikerer å tape skatteinntekter fordi de har mye av inntektene fra næringsliv knyttet til fossil energiproduksjon eller annet som blir utfordret ev energiomstilling og ny teknologi.   

De nyvalgte kommunestyrene skal etter loven – senest innen et år etter at de er konstituert – arbeide med og etter hvert vedta en ny kommunal planstrategi. Å identifisere kommunens klimarisiko hører med i dette arbeidet.

Som landets største långiver til kommunene over hele landet har Kommunalbanken sammen med CICERO Senter for klimaforskning utarbeidet et enkelt og konkret verktøy som kommunene kan bruke i arbeidet med klimarisiko. På klimarisiko.kommunalbanken.no/ finner du en saklig beskrivelse av ulike klimarisikoer som er relevante for kommunene. I tillegg kan du søke på navnet til hver enkelt kommune i Norge og få en oversikt over hva akkurat din kommune kan og bør jobbe med for å håndtere og redusere potensielt svært kostbar klimarisiko.

Kommunalbanken og CICERO Senter for klimaforskning deler kommunenes finansielle klimarisiko inn slik:

a