Klimameldingen: La oss slippe nye runder om palmeolje!

Økt bruk av biodrivstoff er et av regjeringens viktigste tiltak i klimameldingen. Dessverre er regjeringen så utydelig på hvordan dette skal gjøres at vi risikerer økte globale utslipp og nye runder om biodrivstoff og avskoging.

For å sikre at bruk av biodrivstoff fører til reelle globale utslippsreduksjoner, må vi unngå biodrivstoff med høy avskogingsrisiko, som palmeolje og soya. Regjeringens klimamelding er ikke god nok på dette. 

I klimameldingen framheves biodrivstoff som et svært sentralt tiltak for å kutte utslipp i Norge, og det legges opp til å innføre omsetningskrav for skipsfart og anleggsdiesel fra 2022. Samtidig ønsker regjeringen at man som minimum opprettholder dagens volum i veitrafikk.

Kombinasjonen av disse tiltakene tilsier at samlet bruk av biodrivstoff i Norge vil øke betydelig. Det er imidlertid ikke spesifisert i klimameldingen hvor høy samlet bruk av biodrivstoff regjeringen ønsker eller forventer for årene framover. 

Regjeringsplattformen og et enstemmig Storting har slått fast at biodrivstoff med høy avskogingsrisiko skal utelukkes fra norsk biodrivstoffpolitikk. Norge har nå omsider fått på plass et regelverk for biodrivstoff i veitrafikken som i praksis skal forhindre bruk av palmeolje, der avansert biodrivstoff, som er basert på avfall og rester, erstatter det meste av matvekstbasert biodrivstoff. Dette er svært positivt og skal føre til en reell klimaeffekt av bruk av biodrivstoff. I Klimakur tas det også til orde for at økt bruk av biodrivstoff skal være avansert.  

Det er derfor overraskende at klimameldingen ikke er tydelig på at virkemidler for bruk av biodrivstoff på nye områder, som anleggsplasser og maritimt, skal stille krav om avansert biodrivstoff, eller som et minimum utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

Regjeringen skriver i stedet at økt bruk av biodrivstoff «i hovudsak» skal være avansert biodrivstoff. I praksis kan dette åpne for betydelige mengder biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Klimameldingen inneholder også en formulering om at det skal tas hensyn til «risiko for avskoging», men dette er ikke forpliktende. Det er så langt vi kan se heller ingen andre formuleringer og forpliktelser som utelukker bruk av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.  

EU har i forbindelse med revidert fornybardirektiv bestemt seg for å fase ut biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. EU slår i delegert forordning (2019/807) vedtatt i mai 2019 under det reviderte fornybardirektivet, tydelig fast at palmeolje er et råstoff med høy avskogingsrisiko. Det skal derfor fases ut av EUs biodrivstoffpolitikk. Soya er det råstoffet med nest høyest avskogingsrisiko, og medlemsland står fritt til å også utelukke dette råstoffet – noe både Frankrike og Italia allerede har bestemt seg for å gjøre. Norge bør følge opp ved å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko, det vil si både palmeolje og soya, fra norske tiltak for å fremme bruk av biodrivstoff. 

I behandlingen av klimameldingen er det viktig at Stortinget slår fast at biodrivstoff med høy avskogingsrisiko skal utelukkes fra alle nye virkemidler, slik at dette innarbeides i eventuelle økte og nye omsetningskrav. Erfaringene fra omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikk viser at det er helt nødvendig med regelverk som i praksis utelukker biodrivstoff med høy avskogingsrisiko for å sikre at norske klimatiltak fører til reduserte globale utslipp – ikke det motsatte.