Klimapolitikkens Don Quijote

Økonom Bjart Holtsmark er på tynn is når han kritiserer bioenergi, elbiler og fornybar energi.

Hovedårsaken til den globale oppvarmingen er forbrenning av kull, olje og gass. Skal vi løse klimakrisen må vi skifte ut all denne fossile energien med fornybar energi og spare energi. Det er ingen lett oppgave. For å få det til trenger vi en hel bukett av virkemidler. Det overser samfunnsøkonom Bjart Holtsmark når han i Aftenposten 8. mai 2014 angriper mange av løsningene.

HOLTSMARK MENER vi bør skattlegge utslipp heller enn å hjelpe fram alternativene. Men kritikken blir for ideologisk og lite nyansert. Noen eksempler: Bioenergi er identifisert av FNs klimapanel som et viktig virkemiddel for å kutte utslipp. Bioenergi med karbonfangst og -lagring vil ha svært positiv klimaeffekt (IPCC 2014, AR5). Holtsmark overser dette faktumet og sier han frykter økt hugst i norsk skog. Men i dag er bioenergien helt marginal i Norge og tilveksten av skog større enn uttaket. Holtsmark skyter spurv med kanon. Kritikken av biodrivstoff er tilsvarende unyansert. Holtsmark hevder biodrivstoff øker etterspørsel etter jordbruksareal og nærmest automatisk legger beslag på regnskog. Men biodrivstoffet i regnskoglandet Brasil produseres av sukkerrør. Flere studier viser at det har stor klimanytte (se bl.a E. Smeets og M. Junginger 2008). Norge og EU har på sin side innført bærekraftskriterier for biodrivstoff, slik at det ikke skal fortrenge skog. Om Holtsmark virkelig var bekymret for regnskogen burde han heller kritisere kjøttindustrien som faktisk truer regnskogen. Økt forbruk av kjøtt og finansspekulasjon i mat er dessuten langt viktigere faktorer med tanke på prispress på mat (OECD 2008).

MANGE LAND bruker kullkraft til å produsere elektrisitet. Derfor er Holtsmark mot elbiler. Han overser glatt at Tyskland sikter mot å ha 50 prosent fornybar el innen 2030. Norge har 98 prosent vannkraft allerede. Skal slike land vente med elbilen til resten av verden kommer etter, betyr det dødsstøtet for den tekniske utviklingen av elbilen.

JEG TROR verken elbiler, biodrivstoff eller bioenergi løser klimakrisen alene. Men samlet kan de bringe oss et steg i riktig retning. Verre er det med den vedvarende fossilbruken. Den må vekk. Derfor spør jeg meg hvorfor Holtsmark kritiserer de 19.000 elbilene i Norge, uten å si et ord om de 2,5 millioner bensin- og dieselbilene? Hvorfor er han så opptatt av den helt marginale bioenergien, mens oljeindustrien ikke er noe tema? Jeg tror det skyldes at Holtsmark egentlig mener Norge heller bør kjøpe klimakvoter enn å kutte egne utslipp. Men når vi vet at både EU og FNs klimakvotesystem flyter over av kvoter uten innhold, så kan man jo spørre seg om Holtsmarks kur er så mye bedre enn den han kritiserer. Svaret er vel at vi i møte med klimakrisen er nødt til å ta i bruk alle de virkemidlene vi har, enten det er skattlegging, kvoter eller subsidiering.

Les også denne kommentaren om norske klimakvotekjøp: Kan Norge kjøpe seg helt fri?