Kostbart å lytte til IEA

Dersom politikere og næringsliv legger dagens energiprognoser fra IEA til grunn for sine beslutninger, risikerer vi kostbare feilinvesteringer i årene framover.

For få dager siden la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem sin årlige rapport World Energy Outlook med blant annet prognoser for energiutbygging, energiforbruk og energipriser for de neste tiårene. I dag presenteres rapporten for et norsk publikum i regi av Statoil og Olje- og energidepartementet, på Statoils årlige høstkonferanse i Det Norske Teatret.

IEA-rapporten har i mange miljøer nærmest status som energisektorens leksikon der en bør kunne ta for gitt at det som står der er korrekt og pålitelig. Også i norsk politikk henvises det jevnlig til IEAs optimistiske prognoser både for oljeetterspørsel og oljepris.

Men mange aktører har de siste årene avslørt gedigne feil i IEAs prognoser, særlig om tempoet i utbyggingen av fornybar energi. Og nettopp omfanget av utbygging av fornybar energi vil kunne påvirke både etterspørselen av – og prisen på – fossil energi dramatisk. Derfor må rapporten leses med kritisk blikk og langt i fra legges til grunn for kostbare oljeinvesteringer.

I årets rapport spår IEAs analytikere i sitt hovedscenario, New Policy Scenario, stor økning i etterspørselen etter energi, faktisk med en tredjedel de neste 20 årene. Slår IEAs modeller til, kan vi de neste tiårene forvente langt høyere oljepriser enn dagens drøye 80 dollar fatet.

Men oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt, kommenterte IEA-rapporten i Aftenposten 12. november og konkluderte med at prognosene fra IEA om energiforbruket i verden har høy status, men at de har vist seg å være lite treffsikre.

– Hvis IEA får rett, vil etterspørselen etter olje øke såpass at det også vil bli plass til ny norsk olje i verdensmarkedet. Personlig stiller jeg spørsmålstegn ved om IEA tar tilstrekkelig høyde for at blant annet fornybare energikilder, som sol og vind, vil bli en vekstfaktor av betydelig størrelse. Se på fremveksten av alle slags elektriske kjøretøyer og transportmidler, sier Saltvedt til Aftenposten.

Tidligere teknologidirektør og REC-gründer Erik Sauar, karakteriserte i DN i januar i fjor IEAs World Energy Outlook 2013s prognoser for fornybar energi som ren skivebom. Han mente at rapporten var preget av «faktafeil, svak metodikk og skjulte negative konklusjoner om fornybar energi, – i direkte strid med det rådende syn til ledende banker, analytikere og investorer.»

Som tilsvar til IEAs pessimistiske prognoser for solenergi, skrev Terje Osmundsen i Scatec Solar i januar i år rapporten «IEA and Solar PV: Two Worlds Apart.

Og i september i år kom IEA med en rapport der solenergien spås en lysende fremtid, noe som Osmundsen karakteriserte som en bemerkelsesverdig snuoperasjon etter at IEA gang på gang har fått kritikk for å ha oversett solenergiens potensiale.

Men når IEAs hovedrapport World Energy Outlook kommer, er man tilbake til sin vante rolle. Solenergiens vekstrater vil ifølge IEA de nærmeste tiårene være omkring halvparten av volumet man vil se i 2015.

Historikken viser at det er grunn til å være kritisk til prognosene som legges frem i dagens rapport. IEA har lang historikk i å grovt undervurdere vekstraten for fornybar energi.

– IEA undervurderer hele den fornybare sektoren. Deres rapporter brukes av politikere over hele verden, inkludert Norge. Hvis de tror den fornybare veksten først kommer i 2035, låser de politikere til fossil energi, sa Sauar til DN i fjor.

Å låse seg til den fossile energien, kan bli en kostbar affære. Det er derfor grunn til å oppfordre både regjering, Storting og næringsliv til å vurdere innholdet i IEAs rapport med kritisk blikk og langt i fra legge IEAs tall til grunn for store investeringer i fossil energi. Det kan komme til å koste dyrt å sette sin lit til IEA og dermed feilvurdere kraften i det grønne skiftet.