Miljørørsla krev togradersutgreiing

IEA slår fast at minst 2/3 av fossilreservane må ligge. No krev ni miljøorganisasjonar at regjeringa greier ut kva dette får å seie for Noreg.

På slutten av kvar stortingsperiode legg sittande regjering fram ei melding som inviterer landets stortingsrepresentantar til å diskutere – i eit perspektiv som strekk seg fleire tiår fram i tid – dei utfordringane nasjonen står overfor. Sidan 2004 har denne meldinga gått under namnet Perspektivmeldinga.

Noko av det mest prisverdige med Perspektivmeldinga 2013 er at ho gjentek den alvorlege bodskapen frå IEAs World Energy Outlook 2012 om at togradersmålet fordrar at minst to tredelar av verdas kjende fossilreservar må bli liggande:

“Ifølge IEA vil fossile energibærere forbli den dominerende kilden til energi selv om andelen reduseres fra dagens 80 pst. til i overkant av 60 pst. i 2035. Verdens kjente reserver av kull, olje og gass har et karboninnhold på til sammen 2860 mrd. tonn CO₂-ekvivalenter. Kull utgjør om lag 65 pst. av disse reservene, olje vel 20 pst. og gass 15 pst. Skal den globale temperaturøkingen begrenses til to grader, må mer enn 2/3 av de fossile reservene forbli uutnyttet. Med et teknologigjennombrudd for fangst og lagring av CO₂ vil en relativt større bruk av fossil energi være forenlig med togradersmålet.”

Problemet er berre det at dette avsnittet gøymes vekk i meldingas underpunkt 6.2.2 Hvor mye må utslippene reduseres?, og ignoreres heilt i meldingas hovuddiskusjon om utsiktene for norsk økonomi og offentlege finansar. Dette bør Stortinget gjere noko med i sin behandling av Perspektivmeldinga.

Difor har no leiarane av WWF, Bellona, Natur og Ungdom, FIVH, Naturvernforbundet, Zero, Greenpeace, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Norsk Klimastiftelse sendt ei oppmoding til Stortingets finanskomite om å kreve at regjeringa legg fram ei uavhengig utreiing av 2/3-bodskapens konsekvensar for Noreg:

Krav om tograderskommisjon

Skal togradersmålet nås må minst to tredjedeler av verdens kjente reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken (IEA, 2012).

Vi som signerer dette oppropet er glade for at regjeringen adresserer ubrennbare reserver i Perspektivmeldingen som nå er til behandling i Stortinget. Men en stor svakhet med meldingen er at den ikke vurderer hvilke konsekvenser togradersmålet vil få for norsk petroleumspolitikk.

Vi oppfordrer Stortinget, i forbindelse med behandlingen av Perspektivmeldingen, om å be regjeringen sette i gang en uavhengig utredning av hvilke konsekvenser det vil få for norsk petroleumspolitikk, norsk økonomi og norske offentlige finanser dersom minst to tredjedeler av verdens fossile energireserver ikke kan utvinnes.

Ei utgreiing bør vere uproblematisk for alle parti.

Eller kva seier Torgeir Micaelsen (Ap), Ketil Solvik-Olsen (Frp), Jan Tore Sanner (H), Hans Olav Syversen (KrF), Borghild Tenden og resten av finanskomiteen?

Stortingets behandling av Perspektivmeldinga 2013 kan følges her.