Mangel på fornybar energi har store konsekvenser for sjømatnæringen

I dag må mange sjømatbedrifter stoppe nyinvesteringer og nødvendige klimatiltak. Årsak: Mangel på nett-tilknytning og fornybar energi lokalt, skriver fagsjef Øyvind Hilmarsen.

Det er mange konkrete eksempler på at manglende nettilknytning hindrer utbygging av settefiskanlegg, landbaserte anlegg og fiskeindustrianlegg. Elektrifisering av lokaliteter for tradisjonelt havbruk, lukkede havbruksanlegg og servicebåter stanses også på grunn av manglende nett. Flere moderne fiskefartøy kan ikke bruke landstrøm da det mangler nettilknytning på land.

Årsakene er flere, men mangel på tilgjengelig effekt lokalt og overføringskapasitet i transmisjonsnettet går igjen. Statnett har etter nyttår sagt nei til alle nyetableringer nord og vest av Ofoten på grunn av mangel på kapasitet i sentralnettet.

Dagens regulering og finansiering for utbyggingen av nettkapasitet skal dekkes av kunden i sin helhet. For å kunne utvide kapasiteten krever nettselskapene betydelige anleggsbidrag, så vidt betydelige at mange bedrifter må skrinlegge planer både om elektrifisering av lokaliteter, overgang fra fossilt drivstoff og nyetableringer på land.

Dette slår kraftigst ut for bedrifter i distriktene. I sentrale strøk er det flere bedrifter som deler på anleggskostnadene, men i distriktene er det ofte bare én bedrift som trenger økt nettkapasitet. Bedriften må da dekke hele anleggsbidraget alene. Når avstandene i tillegg er store, blir kostnadene ekstra høye.

For sjømatnæringene innebærer dette så høye kostnader for enkeltaktører at flere investeringer totalt sett ikke blir lønnsomme og prosjektene blir kansellert. Dette hindrer også bedrifter i å gjennomføre helt nødvendige klimatiltak, slik at Norge kan nå sine klimamål i 2030.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering utlyser derfor et forskningsprosjekt som skal kartlegge og foreslå tiltak for tilstrekkelig fornybar energi for sjømatnæringen. Mangelen på nettilgang gjør at samfunnet går glipp av samfunnsøkonomiske gevinster, og disse er det behov for å få økt kunnskap om. Det er også behov for å vite mer om årsaker og barrierer og se nærmere på alternative reguleringer og finansiering av nettutbygginger, som kan bedre tilgangen på fornybar energi til sjømatnæringen.

Tilgang på fornybar energi er en grunnleggende premiss for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Sjømatnæringen er lokalisert langs kysten og har store utfordringer og kostnader knyttet til energitilgang. Et godt kunnskapsgrunnlag med basis i sjømatnæringens ståsted er nødvendig for å nå målene om økt verdiskapning fra kysten og havet og for å nå klimamålene.