— Markedet vet for lite om karbonrisiko

Investorer har for lite informasjon om risikoen ved eksponering mot fossile energireserver, mener James Leaton fra Carbon Tracker Initiative. Storebrands ekskludering av selskaper er “logisk”, sier han.

Storebrand begrunner sin beslutning om å trekke seg ut av 19 selskaper delvis med faren for at selskapenes ressurser kan bli verdiløse hvis den globale klimapolitikken lykkes. Dette er i tråd med tankegangen bak Carbon Tracker-initiativet, som Energi og Klima har skrevet om flere ganger tidligere. Prosjektdirektør James Leaton og hans medarbeidere har i rapporter advart om faren for en karbonboble. Fortsatt er det få aktører som har gjort som Storebrand og vurdert denne risikoen, ifølge Leaton.

“Generelt inkluderer ikke markedsaktører denne muligheten i sine analyser. Unntaket er analytikere som har justert sine antakelser om etterspørsel og pris, eller investorer som tenker langsiktig,” skriver Leaton i en e-post til Energi og Klima.

Det er for lite informasjon om karbonrisiko tilgjengelig, framholder Leaton. Han etterlyser krav fra myndigheter om mer åpenhet om karbonintensiteten i selskapenes reserver.

“Selskaper gjør ikke tilgjengelig informasjon om sine reservers karbonpotensial, noe som gjør det vanskelig å vurdere systemrisikoen ved for høy eksponering mot karbonintensive energikilder. Myndighetene må forbedre transparens her på samme måten som de har pålagt åpenhet om inntektsstrømmen i selskaper i olje-, gass- og bergverksektorene,” skriver Leaton.

Denne informasjon om karbon må så kombineres med en analyse av hvilke prosjekter som er dyrest og ikke gir investorer tilstrekkelig avkastning.

“Enkelte investorer er begynt å kreve slike analyser fra meglere, men dette dekkes ikke systematisk av analytikere og ratingbyråer ennå. Vi venter et mye sterkere søkelys på investeringsplanene til kull-, olje- og energiselskaper i framtiden,” fortsetter Leaton.

Storebrand har identifisert selskaper med den største eksponeringen mot kull og oljesand, og som ikke har en alternativ strategi for å tilpasse seg en lavutslippsframtid. Beslutningen om å ekskludere disse selskapene er logisk av to grunner, mener han:

1. Det er et stort overskudd av fossile drivstoff sammenlignet med “karbonbudsjettet” menneskeheten har til rådighet dersom global oppvarming skal begrenses.
2. En rekke faktorer bidrar til å begrense etterspørselen etter kull og ukonvensjonell olje: Teknologisk innovasjon, knapphet på vann, tiltak mot luftforurensning, og regulering av klimagassutslipp.

Det er en voksende trend at selskaper beveger seg vekk fra karbonintensiv virksomhet, mener Leaton, og viser til flere ferske eksempler:

Se også Energi og Klimas tidligere analyse av Australias karbonproblemer.