Nye toner fra IEA: Solenergirevolusjon i vente

Solenergi kan vokse til å bli den største kilden til elektrisitet innen 2050, foran fossilt brensel, vind, vannkraft og kjernekraft.

Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen i de to rapportene om utviklingen av markedet og teknologien som ble utgitt av Det internasjonale energibyrået (IEA) i går (se rapport om solceller (PV) og om termisk solenergi (STE/CSP).

Rapportene kan sees på som en bemerkelsesverdig snuoperasjon, etter at IEA flere ganger – bl.a. i rapport fra Norsk Klimastiftelse – er blitt kritisert for å ha oversett solenergiens potensiale.

Kostnadsutvikling for PV (LCOE - levelized cost of electricity) og anslått vekst per sektor (kilde: IEA).
Kostnadsutvikling for PV (LCOE – levelized cost of electricity) og anslått vekst per sektor (kilde: IEA).

Ifølge IEAs veikart vil PV, storskala og småskala/hustakinstallasjoner, kunne vokse til å utgjøre hele 16 prosent av verdens elektrisitet innen 2050, mens termisk solenergi (STE/CSP) vil vokse til å utgjøre 11 prosent. Solkraft vil på denne måten kunne hindre utslipp av mer enn 6 milliarder tonn karbondioksid per år innen 2050.Tallet tilsvarer mer enn alle energirelaterte CO₂-utslipp fra USA i dag eller omtrent like mye som direkte utslipp av CO₂ fra transportsektoren i verden i dag.

“Den raske kostnads​​nedgangen på solcellemoduler og systemer de siste årene har åpnet nye perspektiver for bruk av solenergi som en viktig kilde til elektrisitet i de kommende år og tiår,” sa IEA-direktør Maria van der Hoeven da rapporten ble fremlagt.

“Men begge teknologiene er svært kapitalkrevende: nesten alle utgifter kommer i forkant. Lave kapitalkostnader er derfor av sentral betydning for å kunne realisere visjonene i veikartet”, sa hun.

Van der Hoeven understreket også at de to rapportene ikke representerer en prognose, og at realiseringen av visjonen er avhengig av bl.a. myndighetenes politikk.

Frem til 2030 vil nesten all vekst i solenergi-elektrisitet komme fra PV, med vekst over 100 MW installert per dag i gjennomsnitt. Etter hvert som PV når mellom 5-15 prosent av markedet, begynner PV å miste noe av sin verdi. Det er her IEA ser at termisk solenergi med lagring vil ta over noe av veksten, men det spørs om ikke IEA undervurderer hvordan fall i batterikostnader kan gjøre at PV med lagring blir mer konkurransedyktig enn alternativene mange steder.

PV vokser globalt, med Kina som det klart ledende landet, etterfulgt av USA. Over halvparten av den totale kapasiteten bygges lokalt, på hustak, kjøpesentre eller kommersielle bygg.